Wygaśnięcie decyzji. - OpenLEX

Wygaśnięcie decyzji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2000.10.239

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 2000 r.

UCHWAŁA NR 510
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 30 sierpnia 2000 r.
w sprawie wygaśnięcia decyzji

Na podstawie art. 162 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.
Stwierdza się wygaśnięcie decyzji nr DSP1-411-3/00-17/2000 z dnia 19 kwietnia 2000 r. Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w punkcie 1d oraz w punkcie 3, w zakresie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu od 1 (jednej) do 520.000 (pięciuset dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Globe Trade Centre SA o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 1 marca 2000 r., zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 kwietnia 2000 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.