Dz.Urz.MON.2019.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 178/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie wydawania zgody na przemieszczanie się wojsk obcych transportem lądowym przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110) oraz § 2 pkt 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1. 
1.  Upoważnia się Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych do wyrażania zgody, zwanej dalej "zezwoleniem", na przemieszczanie się transportem lądowym przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) pojedynczych pojazdów, wagonów kolejowych lub pociągów należących do wojsk obcych lub przewożących ładunki tych wojsk;
2) kolumn pojazdów wojsk obcych, w których skład wchodzi nie więcej niż dwadzieścia pojazdów.
2.  Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się po poinformowaniu Ministra Obrony Narodowej.
§  2.  Zezwolenie wydawane w trybie określonym w decyzji nie dotyczy przypadków przemieszczeń wojsk obcych, na które udzielono zgody w odrębnym porozumieniu, zawartym z właściwymi organami państwa wysyłającego albo z organem organizacji międzynarodowej, pod którego dowództwem pozostają wojska obce.
§  3.  Podstawę do wydania zezwolenia na przemieszczenie stanowi wniosek organu państwa lub organizacji międzynarodowej, pod którego dowództwem wojska obce pozostają, sporządzony według wzoru określonego w załączniku Nr 1 i przesłany:
1) nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym przemieszczeniem;
2) nie później niż 3 dni robocze przed planowanym przemieszczeniem Sił Sojuszniczych Wysokiej Gotowości realizujących zadania w ramach wzmocnienia obronności państwa lub państw sojuszniczych, po wyznaczonych wcześniej trasach przemieszczenia.
§  4. 
1.  Wniosek o zezwolenie kieruje się do Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych za pośrednictwem Szefa Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk.
2.  Wzór zezwolenia określa załącznik Nr 2.
§  5.  Czynności techniczne związane z wydawaniem zezwolenia realizuje Szef Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk.
§  6.  Traci moc decyzja Nr 32/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wydawania zgody na przemieszczanie się wojsk obcych transportem lądowym przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 18).
§  7.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 23 grudnia 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA PRZEMIESZCZENIE DO SZEFA INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH OD ....................

(nazwa organizacji wysyłającej)

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZEZWOLENIE NA PRZEMIESZCZENIE PERMIT TO DEPLOY