Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.141

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 września 2018 r.

DECYZJA Nr 113/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 września 2018 r.
w sprawie wydawania zgody na pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 35 i 529) oraz § 2 pkt 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  Upoważnia się Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych do wyrażania zgody na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "zgodą", wojsk Państw - Stron Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r., wojsk pozostających pod dowództwem organów Organizacji Traktatu

Północnoatlantyckiego albo wojsk uczestniczących w szkoleniu w ramach Partnerstwa dla Pokoju, w sytuacji:

1) klęski żywiołowej i likwidacji jej skutków,
2) katastrofy lądowej, morskiej lub lotniczej,
3) konieczności udzielenia pomocy humanitarnej,
4) realizacji ćwiczenia wojskowego wynikającego z planu zatwierdzonego przez Ministra Obrony Narodowej

- jeżeli wojska obce są odpowiednikiem wojsk podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, którymi ten dowódca dowodzi, ich liczebność nie przekracza pięciuset osób, a okres pobytu nie przekracza dwóch miesięcy.

§  2.  Zgoda wyrażana jest w formie rozkazu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
§  3.  O wyrażeniu zgody Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zawiadamia niezwłocznie Ministra Obrony Narodowej oraz Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.