Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2012.422

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 listopada 2012 r.

DECYZJA Nr 352/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 listopada 2012 r.
w sprawie wydawania zezwoleń na przemieszczanie pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej za granicę państwa

Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk

Na podstawie § 1 pkt 12 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

1. Przemieszczenie pojazdu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "pojazdem", za granicę państwa, następuje po uzyskaniu zezwolenia na przemieszczenie pojazdu za granicę państwa, zwanego dalej "zezwoleniem", którego wzór jest określony w załączniku Nr 1 do decyzji.
2. Postanowienia decyzji nie dotyczą przemieszczeń pojazdów poza granicę państwa w ramach użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia i pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.1)).
3. Zezwolenie wydaje Szef Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk.
4. Zezwolenie wydaje się na podstawie wniosku o wydanie zezwolenia, zwanego dalej "wnioskiem", którego wzór jest określony w załączniku Nr 2 do decyzji, przesyłanego do Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk w terminie nie później niż 7 dni roboczych przed dniem planowanego przekroczenia granicy państwa.
5. Zezwolenie upoważnia do wielokrotnego przemieszczania pojazdu poza granicę państwa.
6. Przemieszczenia kolumn pojazdów, pojazdów nienormatywnych lub pojazdów przewożących towary niebezpieczne regulowane są dodatkowo odrębnymi przepisami.
7. Z wnioskiem mogą występować dyrektorzy (szefowie) komórek i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
8. Zezwolenie przekazuje się występującemu z wnioskiem lub jednostce, do której pojazd przynależy zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, jeżeli występujący z wnioskiem określi taką potrzebę we wniosku.
9. Dla pojazdu, na który wydano zezwolenie, wydawane jest dodatkowo potwierdzenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej "Zielona Karta", o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.2)), w przypadku jej nieposiadania.
10. Traci moc decyzja Nr 306/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2005 r. w sprawie wydawania zezwoleń na przemieszczanie pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej za granicę państwa (Dz. Urz. MON Nr 17, poz. 164).
11. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2009 r. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278, z 2010 r. Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1203.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 959, Nr 141, poz. 1492, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2778, z 2005 r. Nr 167, poz. 1396, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 49, poz. 328, Nr 102, poz. 691, Nr 82, poz. 557 i Nr 133, poz. 922, z 2008 r. Nr 225, poz. 1486, z 2009 r. Nr 91, poz. 739 i Nr 97, poz. 802, z 2010 r. Nr 28, poz. 145 i Nr 43, poz. 246 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 113, poz. 660 i Nr 205, poz. 1210.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZEZWOLENIE Nr .... / ….. r.

na przemieszczenie pojazdu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej za granicę państwa

Stwierdzam, że na podstawie .......................................................................................................

(podstawa przemieszczenia)

nastąpi przemieszczenie pojazdu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej marki .....................

nr rejestracyjny ................................, z JW ..................................................................................

za granicę państwa do ..................................................................................................................

(państwo docelowe)

przez .............................................................................................................................................

(państwa tranzytowe)

Celem wyjazdu jest ......................................................................................................................

Zezwolenie jest ważne łącznie z wymaganymi - na podstawie odrębnych przepisów - dokumentami upoważniającymi do wyjazdu i przekroczenia granicy państwa.

Zezwolenie jest ważne od ............................................ do ..........................................................

SZEF

SZEFOSTWA TRANSPORTU I RUCHU WOJSK

- CENTRUM K00RDYNACJI RUCHU WOJSK

m. p.

…………………………………………………

(stopień wojskowy, imię i nazwisko, podpis)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na przemieszczenie pojazdu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej za granicę państwa

1. Podstawa przemieszczenia: ..............................................................................................

………………………………………………………………………………………………

2. Nr zielonej karty lub indywidualnej polisy OC oraz terminy ich ważności

(wypełnić w przypadku posiadania): ....................................................................................

………………………………………………………………………………………………

3. Państwo docelowe ............................................................................................................
4. Państwa tranzytowe ..........................................................................................................
5. Cel przemieszczenia: ........................................................................................................
6. Dane pojazdu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej1):

1) marka, typ, model: ................................................................................................

2) nr rejestracyjny: ....................................................................................................

3) nr identyfikacyjny VIN / nr nadwozia (podwozia): .............................................

4) liczba miejsc: ........................................................................................................

5) nazwa (nr JW) i adres jednostki wojskowej, do której pojazd Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przynależy:….......................................................................

…………………………………………………………………………………...……..

6) nr JW lub nazwa komórki organizacyjnej, adres, telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za organizację przemieszczenia pojazdu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…

7. Niezbędny okres ważności ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe poza granicami państwa w związku z ruchem pojazdu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(wypełnić w przypadku braku zielonej karty lub indywidualnej polisy OC):

od .................................................. do ...................................................................................

8. Niezbędny okres ważności zezwolenia: od ................................. do ...............................
9. Dokumenty przekazać2) ...................................................................................................

m. p.

…………………………………………

(stopień wojskowy, imię i nazwisko, podpis)

______

1) Dane kolejnych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej należy wpisać w tabelę według następującego wzoru:

Wykaz danych pojazdów wymienionych we wniosku o wydanie zezwolenia na przemieszczenie pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej za granicę państwa

Lp.Marka, model, typNr rejestracyjnyNr identyfikacyjny VINRok produkcjiLiczba miejscNazwa i adres JW., do której pojazd Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przynależyNr zielonej karty i indywidualnej polisy OC oraz termin ich ważnościNiezbędny okres ważności ubezpieczenia OC za szkody powstałe poza granicami państwa
1.
2.
3.
4.
5.

2) Wnioskującemu lub jednostce, do której pojazd Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przynależy.