Wydawanie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kwartalnika naukowego "Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2002.1.25

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2001 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 31 lipca 2001 r.
w sprawie wydawania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kwartalnika naukowego "Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia".

Na podstawie art. 63 i art. 79 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 30 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 sierpnia 2000 r., zarządzam, co następuje:
§  1.
1.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydaje raz na kwartał czasopismo naukowe "Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia". Celem czasopisma jest upowszechnianie wśród ubezpieczonych wiedzy poprzez publikacje dorobku naukowego, dotyczącego ubezpieczeń w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń społecznych rolników w Polsce oraz tych form ubezpieczeń majątkowych i osobowych, zwłaszcza ubezpieczeń wzajemnych, które uzupełniają ubezpieczenia społeczne.
2.
Czasopismo naukowe, o którym mowa w pkt 1, zostało wpisane do sądowego rejestru dzienników i czasopism postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie - Wydziału VII Cywilnego i Rejestrowego z dnia 7 stycznia 1999 r. (sygn. akt Ns Rej. Pr 1909/98) i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.).
§  2.
1.
Powołuję Radę Programową kwartalnika naukowego "Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia" w składzie:

1. Błażej Wierzbowski - Przewodniczący

2. Marek Jarosław Hołubicki - Zastępca Przewodniczącego

3. Ryszard Gocłowski - Członek

4. Wojciech Jóźwiak - Członek

5. Danuta Koradecka - Członek

6. Andrzej Kosiniak-Kamysz - Członek

7. Zbigniew Kotowski - Członek

8. Marek Kłodziński - Członek

9. Henryk Rafalski - Członek

10. Jerzy Zagórski - Członek

11. Andrzej Zieliński - Członek

12. Maria Zwolińska - Członek

2.
Z osobami, o których mowa w ust. 1 zostaną zawarte umowy zlecenia na realizację zadań związanych z pracą w Radzie Programowej kwartalnika.
§  3.
1.
Do zadań Rady Programowej należy:
a)
uchwalanie projektu tematycznego planu wydawniczego,
b)
określanie propozycji co do wielkości nakładu i odbiorców pisma,
c)
opiniowanie proponowanych przez Redaktora naczelnego zmian zasad ustalania honorariów dla autorów i recenzentów,
d)
dokonywanie okresowych ocen wydawnictwa i zasadności ponoszonych na ten cel środków.
§  4.
1.
Powołuję Redakcję kwartalnika naukowego "Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia" w składzie:

1. Klemens Romanowski - Redaktor naczelny

2. Marek Ciepliński - Zastępca redaktora naczelnego

3. Kazimierz Pątkowski - Zastępca redaktora naczelnego

4. Marek Piątkowski - Zastępca redaktora naczelnego

5. Maria Lewandowska - Sekretarz redakcji

6. Jolanta Socha - Redaktor techniczny

7. Barbara Jaworska - Członek Zespołu Redakcyjnego

2.
Z osobami, o których mowa w ust. 1, zostaną zawarte umowy zlecenia na realizację zadań związanych z pracą w Redakcji kwartalnika.
§  5.
1.
Umowę zlecenia z redaktorem naczelnym zawiera Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
2.
Upoważniam redaktora naczelnego do zawierania umów zlecenia i o dzieło z członkami Rady Programowej, Redakcji, autorami publikacji oraz do zatwierdzania rachunków.
§  6.
1.
Kwartalnik finansowany będzie ze środków uzyskanych z prenumeraty, środków pochodzących od sponsorów oraz środków Funduszu Administracyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
2.
Środki finansowe na koszty związane z wydawaniem kwartalnika ujęte są w rocznym planie rzeczowo-finansowym Rzecznika Prasowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
3.
Zasady prenumeraty kwartalnika oraz pozyskiwania środków finansowych od sponsorów określi Redakcja kwartalnika.
§  7.
Zasady wynagradzania osób wchodzących w skład Rady Programowej, Redakcji oraz autorów artykułów i opracowań do kwartalnika określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  8.
Tracą moc:

- Zarządzenie nr 4 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie wydawania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kwartalnika naukowego "Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia",

- Zarządzenie nr 9 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 20 kwietnia 1999 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydawania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kwartalnika naukowego "Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia",

- Zarządzenie nr 1 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 18 stycznia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydawania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kwartalnika naukowego "Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia",

- Zarządzenie nr 19 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 maja 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydawania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kwartalnika naukowego "Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia",

- Zarządzenie nr 33 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 30 listopada 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydawania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kwartalnika naukowego "Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia".

§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

Zasady wynagradzania Rady Programowej, Redakcji oraz autorów artykułów i opracowań kwartalnika "Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia".

Rada Programowa

1. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje jej przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.

2. W posiedzeniach uczestniczą członkowie Redakcji oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego.

3. Z każdego posiedzenia Rady Programowej sekretarz redakcji sporządza protokół oraz listę obecności.

4. Rachunek potwierdzony przez redaktora naczelnego lub jego zastępcę, skierowany do Wydziału Księgowego stanowi podstawę do wypłacenia wynagrodzenia i zwrotu kosztów podróży uczestnikom posiedzenia.

5. Ustala się zryczałtowane kwoty wynagrodzenia za udział w posiedzeniu dla:

- przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Programowej w wysokości - 800,00 zł,

- członków w wysokości - 500,00 zł.

Redakcja

1. Posiedzenia Redakcji zwołuje redaktor naczelny lub jego zastępca nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Za udział w każdym posiedzeniu Redakcji jego członkowie otrzymują następujące wynagrodzenia:

1)redaktor naczelny- 180%najniższego miesięcznego ubruttowionego wynagrodzenia ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
2)z-ca redaktora naczelnego- 170%"
3)redaktor merytoryczny- 120%"
4)sekretarz redakcji- 100%"
5)redaktor techniczny- 100%"
6)członek zespołu"
redakcyjnego- 60%"

3. Podstawą wynagrodzenia za udział w każdym posiedzeniu jest rachunek członka Redakcji, potwierdzony przez redaktora naczelnego lub jego zastępcę, skierowany do Wydziału Księgowego.

4. Sekretarz redakcji z każdego posiedzenia sporządza protokół oraz listę obecności.

5. Ustala się honoraria autorskie za publikacje w wysokościach:

1)materiały autorskie-1 strona maszynopisu 100,00 zł
2)opracowanie redakcyjne--"- do 20,00 zł
3)wywiad--"- - 130,00 zł
4)recenzja, komentarz --"- - 60,00 zł
5)komunikat--"- - 40,00 zł
6)omówienie aktów prawnych--"- - 50,00 zł
7)schemat, tabela, rysunek--"- - 30,00 zł
8)recenzja (opinia) merytoryczna-1 strona recenzowanego (opiniowanego) materiału - do 20,00 zł
9)opracowanie techniczne-za wydanie - 500,00 zł
10)opracowanie składu komputerowego--"- - 350,00 zł

Wysokość honorariów, o których jest mowa w punkcie 2 i 8 określa w granicach do 20 złotych Redakcja czasopisma.

6.
Podstawą wypłaty kwot, o których mowa w ust. 5 jest umowa o dzieło zawarta z redaktorem naczelnym lub jego zastępcą oraz przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).