Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2019.23 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa tryb dokonywania wydatków publicznych związanych z pracami:
1) Komisji do spraw Ochrony Powierzchni;
1a) Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych;
2) (uchylony)
3) (uchylony)
3a) Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie;
3aa) zespołów do spraw dostosowania niektórych zagadnień dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa do przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;
3b) (uchylony)
4) komisji powoływanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do zbadania przyczyn i okoliczności wypadku zbiorowego, katastrofy albo niebezpiecznego zdarzenia, zaistniałych w ruchu zakładu górniczego.
§  2.  Wydatkami publicznymi, o których mowa w § 1, są:
1) należności za udział w posiedzeniach organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, o których mowa w § 1;
2) należności za przygotowanie koreferatów do wniosków o wydanie opinii przez komisję, o której mowa w § 1 pkt 1;
2a) należności za przygotowanie ekspertyz do wniosków o wydanie opinii przez komisję, o której mowa w § 1 pkt 1a;
3) należności za przygotowanie ekspertyz oraz innych dokumentów specjalistycznych dla potrzeb organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, o których mowa w § 1 pkt 1a i 4.
§  3.  Należności za udział w posiedzeniach organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, o których mowa w § 1, nie przysługują pracownikom urzędów górniczych.
§  3a. 
1.  Wydatki publiczne, o których mowa w § 1, są pokrywane z części budżetu państwa, której dysponentem jest Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.
2.  Przewodniczący komisji, o których mowa w § 1 pkt 1-3a. przygotowują roczne preliminarze wydatków publicznych związanych z pracami poszczególnych komisji i przedkładają je do zatwierdzenia Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego w terminie do dnia 31 stycznia roku, którego dotyczą preliminarze.
§  4. 
1.  Stawki należności za udział w posiedzeniach organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, o których mowa w § 1, wynoszą dla:
1) Przewodniczącego - 425 zł;
2) Zastępcy Przewodniczącego - 385 zł;
3) Sekretarza - 385 zł;
4) Członka - 350 zł.
2.  Stawki należności za udział w posiedzeniach organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, o których mowa w § 1, obejmują koszty przejazdów na posiedzenia.
3.  Należności za udział w posiedzeniach organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, o których mowa w § 1, są kwotami brutto; z należności tych jest potrącany podatek dochodowy od osób fizycznych.
4.  Należności za udział w posiedzeniach organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, o których mowa w § 1, są wypłacane osobom wchodzącym w skład tych organów w kasie Wyższego Urzędu Górniczego lub przelewem na wskazane przez te osoby rachunki bankowe, w terminie 14 dni od daty przedłożenia przez komórki Wyższego Urzędu Górniczego, które sprawują obsługę prac tych organów, listy należności za udział w posiedzeniu tych organów w Biurze Budżetowo-Finansowym w Wyższym Urzędzie Górniczym.
§  5. 
1.  Wyboru podmiotu, który przygotuje koreferat albo ekspertyzę do wniosku o wydanie opinii, dokonują Przewodniczący komisji, o których mowa w § 1 pkt 1 i 1a.
2.  Stawki należności za przygotowanie koreferatów albo ekspertyz do wniosków o wydanie opinii są określane w umowach; stawki te nie mogą przekraczać 2 000 zł brutto.
3.  Wzory umów, których przedmiotem jest przygotowanie koreferatu albo ekspertyzy do wniosku o wydanie opinii, są opracowywane przez Departament Prawny w Wyższym Urzędzie Górniczym, akceptowane przez Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego, umieszczane w extranecie urzędów górniczych i podlegają obowiązkowemu stosowaniu.
4.  Umowy przed podpisaniem są parafowane przez dyrektorów komórek Wyższego Urzędu Górniczego, które sprawują obsługę prac komisji.
5.  Umowy są podpisywane przez Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego.
6.  Płatności należności za przygotowanie koreferatów albo ekspertyz do wniosków o wydanie opinii następują na podstawie rachunków wystawianych przez podmioty, które przygotowały koreferaty albo ekspertyzy do wniosków o wydanie opinii.
§  6. 
1.  Wyboru podmiotu, który przygotuje ekspertyzę albo inny dokument specjalistyczny dla potrzeb organu opiniodawczego i doradczego Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, dokonują:
1) w przypadku komisji, o której mowa w § 1 pkt 1a - Przewodniczący tej komisji;
2) w przypadku organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, o których mowa w § 1 pkt 4 - te organy.
2.  Stawki należności za przygotowanie ekspertyz albo innych dokumentów specjalistycznych są określane w umowach.
3.  Projekty umów, których przedmiotem jest przygotowanie ekspertyzy albo innego dokumentu specjalistycznego, są opracowywane przez Departament Prawny w Wyższym Urzędzie Górniczym w oparciu o założenia merytoryczne sporządzone przez komórkę Wyższego Urzędu Górniczego, która sprawuje obsługę prac organu opiniodawczego i doradczego, o którym mowa w § 1 pkt 1a i 4 oraz zaakceptowane przez Wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego, sprawującego bezpośredni nadzór merytoryczny nad tą komórką - w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaakceptowanych założeń.
4.  Przepisy § 5 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.
§  7.  Traci moc zarządzenie nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2011 r. poz. 46).
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.