Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2008.10.62

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 12 czerwca 2008 r.
w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie określa tryb dokonywania wydatków publicznych związanych z pracami:
1) Komisji do spraw Ochrony Powierzchni, powołanej zarządzeniem nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 13);
2) Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych, powołanej zarządzeniem nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 14);
3) Komisji do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych, powołanej zarządzeniem nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie Komisji do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 15);
4) Komisji do spraw Zagrożeń Wodnych i Gospodarki Odpadami, powołanej zarządzeniem nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń Wodnych i Gospodarki Odpadami (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 16);
4a) 1 Komisji do spraw opiniowania stanu zagrożenia wodnego i zawałowego oraz podjęcia niezbędnych działań profilaktycznych dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. w Wieliczce;
4b) 2 Komisji do spraw Zagrożenia Wyrzutami Gazów i Skał w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Metali;
5) Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie, powołanej decyzją nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 17 i Nr 6, poz. 34);
6) komisji powoływanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dla wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wypadków oraz innych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych.
§  2. Wydatkami publicznymi, o których mowa w § 1, są:
1) należności za udział w posiedzeniach komisji, o których mowa w § 1 pkt 1 - 5;
2) należności za przygotowanie koreferatów do wniosków o wydanie opinii przez komisje, o których mowa w § 1 pkt 1-5, zwanych dalej "koreferatami";
3) należności za przygotowanie ekspertyz oraz innych dokumentów specjalistycznych dla potrzeb komisji, o których mowa w § 1 pkt 6, zwanych dalej "ekspertyzami".
§  2a. 3 Należności za udział w posiedzeniach komisji, o których mowa w § 1 pkt 1-5, nie przysługują pracownikom urzędów górniczych.
§  3.
1. Stawki należności za udział w posiedzeniach komisji, o których mowa w § 1 pkt 1-5, wynoszą dla:
1) Przewodniczącego - 425 zł;
2) Zastępcy Przewodniczącego - 385 zł;
3) Sekretarza - 385 zł;
4) Członka-konsultanta - 350 zł;
5) Członka - 350 zł.
2. Stawki należności za udział w posiedzeniach komisji, o których mowa w § 1 pkt 1-5, obejmują koszty przejazdów na posiedzenia.
3. Należności za udział w posiedzeniach komisji, o których mowa w § 1 pkt 1 -5, są kwotami brutto; z należności tych jest potrącany podatek dochodowy od osób fizycznych.
4. Należności za udział w posiedzeniach komisji, o których mowa w § 1 pkt 1 -5, są wypłacane osobom wchodzącym w skład komisji w kasie Wyższego Urzędu Górniczego lub przelewem na wskazane przez te osoby rachunki bankowe, w terminie 7 dni od daty przedłożenia listy należności za udział w posiedzeniu komisji w Biurze Administracyjno-Budżetowym Wyższego Urzędu Górniczego.
§  4.
1. Wyboru podmiotu, który przygotuje koreferat, dokonują Przewodniczący komisji, o których mowa w § 1 pkt 1-5.
2. Stawki należności za przygotowanie koreferatów są określane w umowach; stawki te nie mogą przekraczać 2.000 zł brutto.
3. Umowy przed podpisaniem są parafowane przez:
1) Przewodniczących komisji;
2) radcę prawnego albo upoważnionego przez wnioskodawcę prawnika nieposiadającego uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, a w przypadku Wyższego Urzędu Górniczego - radcę prawnego z Departamentu Prawnego albo upoważnionego przez dyrektora tego departamentu prawnika nieposiadającego uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego.
4. Umowy są podpisywane przez dyrektorów komórek Wyższego Urzędu Górniczego, które sprawują obsługę prac komisji, oraz Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego.
5. Płatności należności za przygotowanie koreferatów następują na podstawie rachunków wystawianych przez podmioty, które przygotowały koreferaty.
§  5.
1. Wyboru podmiotu, który przygotuje ekspertyzę, dokonują komisje, o których mowa w § 1 pkt 6, na wniosek Przewodniczących komisji.
2. Stawki należności za przygotowanie ekspertyz są określane w umowach.
3. Przepisy § 4 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.
§  6. Traci moc zarządzenie nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie należności za udział w pracach niektórych Komisji powołanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 6, poz. 32).
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

1 § 1 pkt 4a dodany przez § 1 zarządzenia nr 1 z dnia 8 stycznia 2009 r. (Dz.Urz.WUG.09.2.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 stycznia 2009 r.
2 § 1 pkt 4b dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 27 z dnia 17 września 2009 r. (Dz.Urz.WUG.09.11.70) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 września 2009 r.
3 § 2a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 27 z dnia 17 września 2009 r. (Dz.Urz.WUG.09.11.70) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 września 2009 r.