Wydatki na dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2006.5.45

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.

WYTYCZNE Nr 97
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 7 czerwca 2006 r.
w sprawie wydatków na dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej

W związku z art. 138 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 622, z 2003 r. Nr 94, poz. 868, z 2004 r. Nr 245, poz. 2465 i Nr 255, poz. 2564, z 2005 r. Nr 158, poz. 1331 oraz z 2006 r. Nr 88, poz. 616) ustala się, co następuje:
§  1.
1.
Ustala się miesięczny limit wydatków na dodatki służbowe, zwany dalej "limitem", dla funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie stałej i przygotowawczej, pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, zwanych dalej "funkcjonariuszami".
2.
Limit, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1, ustala się dla funkcjonariuszy mianowanych na stanowisko służbowe.
3. 1
Limit stanowi sumę iloczynów liczby funkcjonariuszy objętych limitem, najwyższej przysługującej im kategorii dodatku służbowego oraz stawki kwotowej 33 zł dla każdego funkcjonariusza, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4.
W przypadku funkcjonariuszy, którym powierzono pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku służbowym, podstawę naliczenia limitu stanowi najwyższa kategoria dodatku służbowego przysługująca na stanowisku, na którym funkcjonariuszowi powierzono pełnienie obowiązków służbowych.
5.
W przypadku funkcjonariuszy, o których mowa w art. 107 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997), podstawę naliczenia limitu stanowi najwyższa kategoria dodatku służbowego przysługująca na zajmowanym stanowisku.
§  2. 2
1.
Limit nie obejmuje funkcjonariuszy:
1)
mianowanych na stanowiska zaszeregowane do:
a)
10 grupy uposażenia zasadniczego,
b)
grup uposażenia zasadniczego od 11 do 13;
2)
którym powierzono pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku zaszeregowanym do:
a)
10 grupy uposażenia zasadniczego,
b)
grup uposażenia zasadniczego od 11 do 13;
3)
pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej;
4)
zawieszonych w czynnościach służbowych.
2.
Limit nie obejmuje wypłat:
1)
zwiększeń dodatku służbowego określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 74, poz. 491);
2)
wyrównań dodatków służbowych dla funkcjonariuszy, którym na podstawie odrębnych przepisów wypłaca się zawieszoną część uposażenia.
§  3. 3
Wydatki na dodatki służbowe funkcjonariuszy, o których mowa w § 2 ust. 1, wymienionych w:
1)
pkt 1 lit. a i 2 lit. a nie mogą przekroczyć w okresie kwartału sumy iloczynów liczby tych funkcjonariuszy w poszczególnych miesiącach kwartału i kwoty dodatku służbowego wynikającej z XXIII kategorii tego dodatku;
2)
pkt 1 lit. b, 2 lit. b, 3 i 4 wynikają z przyznanych funkcjonariuszom kategorii dodatków służbowych.
§  4.
1.
Wysokość limitu wylicza główny księgowy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej.
2.
Ewidencję wysokości i wykorzystania limitów ustalanych za poszczególne miesiące, a także rozliczenie ich wykorzystania prowadzi główny księgowy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie.
3.
Rozliczenia wydatków na dodatki służbowe funkcjonariuszy, w tym wykorzystania limitu, dokonuje się w okresach kwartalnych.
§  5. 4
Za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.:
1)
wydatki, o których mowa w § 3 pkt 2, wynikają z przyznanych funkcjonariuszom kategorii dodatków służbowych;
2)
rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 3, dokonuje się jednorazowo.
§  6.
Wytyczne stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.
§  7.
Tracą moc wytyczne nr 84 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie limitu finansowego na dodatki służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 49).
§  8.
Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.
1 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 wytycznych nr 97 z dnia 8 maja 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.5.56) zmieniających nin. wytyczne z dniem 1 stycznia 2007 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 wytycznych nr 97 z dnia 8 maja 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.5.56) zmieniających nin. wytyczne z dniem 1 stycznia 2007 r.
3 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 wytycznych nr 97 z dnia 8 maja 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.5.56) zmieniających nin. wytyczne z dniem 1 stycznia 2007 r.
4 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 wytycznych nr 97 z dnia 8 maja 2007 r. (Dz.Urz.KGSG.07.5.56) zmieniających nin. wytyczne z dniem 1 stycznia 2007 r.