Wydatki na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziałach Straży Granicznej, Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej i Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2010.8.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2012 r.

DECYZJA Nr 149
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziałach Straży Granicznej, Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej i Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

W związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 24, poz. 148 oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 150) ustala się, co następuje:
§  1.
1.
Ustala się miesięczny limit wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe, zwany dalej "limitem" dla funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie stałej i przygotowawczej, pełniących służbę w oddziałach Straży Granicznej, Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej i Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, zwanych dalej "funkcjonariuszami".
2.
Limit ustala się dla funkcjonariuszy mianowanych na stanowiska służbowe, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1.
3.
Limit stanowi sumę iloczynów liczby funkcjonariuszy objętych limitem, najwyższej przysługującej im kategorii dodatku funkcyjnego albo dodatku służbowego oraz stawki kwotowej 42 zł dla każdego funkcjonariusza, z zastrzeżeniem ust. 4-7.
4.
W przypadku funkcjonariuszy, którym powierzono pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku służbowym, podstawę naliczenia limitu stanowi najwyższa kategoria dodatku funkcyjnego albo dodatku służbowego przysługująca na stanowisku, na którym funkcjonariuszowi powierzono pełnienie obowiązków służbowych.
5.
W przypadku funkcjonariuszy, o których mowa w art. 107 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85 poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540), podstawę naliczenia limitu stanowi najwyższa kategoria dodatku funkcyjnego albo dodatku służbowego przysługująca na zajmowanym stanowisku.
6.
W przypadku funkcjonariuszy sprawujących opiekę nad psem służbowym podstawę naliczenia limitu stanowi najwyższa kategoria dodatku funkcyjnego albo dodatku służbowego przysługująca na zajmowanym stanowisku zwiększona o dwie kategorie.
7.
W przypadku funkcjonariuszy pełniących służbę w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej stawkę kwotową służącą do naliczenia limitu ustala się w wysokości 37 zł.
§  2.
1.
Limit nie obejmuje funkcjonariuszy:
1) 1
mianowanych na stanowiska służbowe zaszeregowane do grup uposażenia zasadniczego 01, 16 lub 17, albo którym powierzono pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku zaszeregowanym do grup uposażenia zasadniczego 16 lub 17;
2)
mianowanych na stanowisko służbowe "naczelnik wydziału" lub którym powierzono pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku służbowym "naczelnik wydziału";
3)
pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej;
4)
zawieszonych w czynnościach służbowych.
2.
Limit nie obejmuje wypłat:
1)
zwiększeń dodatku funkcyjnego albo dodatku służbowego określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 24, poz. 148 oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 150);
2)
wyrównań dodatków funkcyjnych albo dodatków służbowych dla funkcjonariuszy, którym na podstawie odrębnych przepisów wypłaca się zawieszoną część uposażenia.
§  3. 2
Wydatki na dodatki funkcyjne lub dodatki służbowe funkcjonariuszy, o których mowa w § 2 ust. 1 wymienionych w:
1)
pkt 1, 3 i 4 wynikają z przyznanych funkcjonariuszom kategorii dodatków funkcyjnych albo dodatków służbowych;
2)
pkt 2 nie mogą przekroczyć w okresie kwartału sumy iloczynów liczby tych funkcjonariuszy w poszczególnych miesiącach kwartału i kwoty dodatku funkcyjnego wynikającej z XX kategorii tego dodatku.
§  4.
1.
Wysokość limitu wylicza kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej będący dysponentem środków budżetowych.
2.
Ewidencję wysokości i wykorzystania limitów ustalanych za poszczególne miesiące, a także rozliczenie wykorzystania limitu prowadzi osoba upoważniona przez dysponenta środków, o których mowa w ust. 1.
3.
Rozliczenia wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy, w tym wykorzystania limitu, dokonuje się w okresach kwartalnych.
§  5.
Wobec funkcjonariuszy sprawujących opiekę nad psem służbowym przepis § 1 ust. 6 stosuje się od dnia przyznania tym funkcjonariuszom dodatkowego wynagrodzenia na podstawie przepisów w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe.
§  5a. 3
Stawkę kwotową, o której mowa w § 1 ust. 3, w okresie od dnia 1 września 2012 r. do dnia 30 listopada 2012 r. ustala się dla:
1)
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w wysokości 47 zł;
2)
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w wysokości 42 zł;
3)
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej, Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej i Morskiego Oddziału Straży Granicznej w wysokości 49 zł;
4)
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w wysokości 52 zł;
5)
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w wysokości 56 zł;
6)
Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w wysokości 56 zł, w tym dla Centrum Szkolenia Straży Granicznej w wysokości 47 zł.
§  6.
Tracą moc wytyczne nr 70 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziałach Straży Granicznej, Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej i Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 34 i Nr 8, poz. 62), zmienione wytycznymi nr 110 z dnia 24 kwietnia 2009 r. i nr 336 z dnia 22 grudnia 2009 r.
§  7.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 2 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 102 z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dz.Urz.KGSG.11.6.27) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 lipca 2011 r.
2 § 3 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 decyzji nr 102 z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dz.Urz.KGSG.11.6.27) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 lipca 2011 r.
3 § 5a dodany przez § 1 decyzji nr 156 z dnia 19 września 2012 r. (Dz.Urz.KGSG.12.52) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 września 2012 r.