Wydanie Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2019.39

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lipca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 492/2019
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie wydania Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie

Na podstawie art. 137 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.), art. 12 ust. 1b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 298, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Wydaje się Rekomendację S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, stanowiącą załącznik do uchwały.
§  2. 
Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że:
1) 1
 rekomendacja, o której mowa w § 1, zostanie wprowadzona przez banki spółdzielcze do dnia 31 grudnia 2022 r., a przez pozostałe banki i oddziały instytucji kredytowych do dnia 30 czerwca 2021 r.;
2)
do czasu wprowadzenia rekomendacji, o której mowa w § 1, stosowana będzie rekomendacja stanowiąca załącznik do uchwały, o której mowa w § 3.
§  3. 
Traci moc uchwała nr 148/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wydania Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie (Dz. Urz. KNF poz. 23).
§  4. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.
§  5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 2  

Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie

1 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 173/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. (Dz.Urz.KNF.2020.19) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 lipca 2020 r.
2 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 173/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. (Dz.Urz.KNF.2020.19) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 lipca 2020 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.