Dz.Urz.KGP.2018.82

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2018 r.

WYTYCZNE Nr 4
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie wybranych procedur i sposobu sprawowania nadzoru nad postępowaniem policjantów lub innych wyznaczonych osób z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, pozostającymi na wyposażeniu Policji

Na podstawie § 17 zarządzenia nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 99, z 2014 r. poz. 89 oraz z 2018 r. poz. 9) postanawia się, co następuje:
§  1. 
1.  Wytyczne określają wybrane procedury postępowania policjantów lub innych wyznaczonych osób z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, sposób sprawowania nadzoru nad tym postępowaniem oraz zasady i koordynację procesu doskonalenia zawodowego lokalnego w zakresie posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, a w szczególności:
1) zasady związane z przechowywaniem, pobieraniem i zdawaniem przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;
2) rodzaje prowadzonej dokumentacji;
3) czynności związane z obsługą techniczną;
4) sposób postępowania z zarejestrowanym materiałem audio-video;
5) obowiązki policjantów lub innych wyznaczonych osób związane z postępowaniem z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.
2.  Ilekroć w wytycznych jest mowa o jednostce organizacyjnej Policji, należy przez to odpowiednio rozumieć jednostkę organizacyjną Policji, zgodnie z § 2 pkt 13.
§  2.  Użyte w wytycznych określenia oznaczają:
1) instruktor - policjant, który ukończył kurs specjalistyczny dla instruktorów w zakresie posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz policjant, który ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w zakresie kształcenia kadr instruktorskich Policji;
2) użytkownik - policjant, który:
a) ukończył szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego w zakresie posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej z wynikiem pozytywnym,
b) ukończył kurs specjalistyczny dla instruktorów w zakresie posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej z wynikiem pozytywnym,
c) przed wejściem w życie niniejszych wytycznych odbył przeszkolenie prowadzone przez dystrybutora urządzeń na rynku polskim;
3) kierownik jednostki organizacyjnej Policji - komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, komendant wojewódzki/Stołeczny Policji, komendant powiatowy/miejski/rejonowy Policji, komendant komisariatu Policji, komendant komisariatu specjalistycznego Policji, dowódca oddziału prewencji Policji, dowódca samodzielnego pododdziału prewencji Policji, dowódca samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji. Użyte określenie stosuje się również do kierownika komórki właściwej ds. operacji antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji;
4) paralizator - przedmiot przeznaczony do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, pozostający na wyposażeniu Policji;
5) użycie paralizatora - użycie tego rodzaju środka przymusu bezpośredniego w rozumieniu ustawy z dnia 24 maja 2013 r. ośrodkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1120 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138);
6) wykorzystanie paralizatora - wykorzystanie tego rodzaju środka przymusu bezpośredniego w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 5;
7) System Audiowizualny Paralizatora - system kamery, stanowiący opcjonalne wyposażenie jednostki zasilającej paralizatora, przeznaczony do rejestracji obrazu i dźwięku, zwany dalej SAP;
8) stanowisko obsługi SAP - dedykowany komputer spełniający wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. poz. 1024) oraz w "Zaleceniach dotyczących standardów technicznych, użytkowych oraz bezpieczeństwa stosowanych w Policji, w zakresie informatyki i łączności" dla Samodzielnego Stanowiska Roboczego;
9) stacja robocza - stanowisko z dostępem do sieci Internet lub Policyjnej Sieci Transmisji Danych;
10) rejestr pracy paralizatora (rejestr Trilogy) - rejestr czynności oraz innych istotnych parametrów urządzenia, integralny z dedykowaną do niego aplikacją producenta;
11) aplikacja - aplikacja EVIDENC SYNC umożliwiająca zgrywanie, kopiowanie i przeglądanie zarejestrowanego materiału audio-video z SAP, generowanie i wydruk rejestru pracy paralizatora oraz aktualizację jego oprogramowania i jednostki zasilającej (baterii) z SAP;
12) obsługa techniczna - wykonywanie czynności, wynikających z zaleceń producenta, dotyczących w szczególności aktualizacji oprogramowania paralizatora oraz jednostki zasilającej z SAP, aplikacji, synchronizacji zegarów wewnętrznych paralizatora Taser X26, przeprowadzania testu iskry, sprawdzania stanu technicznego i ukompletowania paralizatora, w tym generowania lub wydruku danych z rejestru pracy paralizatora;
13) jednostka organizacyjna Policji - Centralne Biuro Śledcze Policji, komenda wojewódzka/Stołeczna Policji, komenda powiatowa/miejska/rejonowa Policji, komisariat Policji, komisariat specjalistyczny Policji, oddział prewencji Policji, samodzielny pododdział prewencji Policji, samodzielny pododdział antyterrorystyczny Policji. Użyte określenie stosuje się również do komórki właściwej ds. operacji antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.
§  3.  Kierownik jednostki organizacyjnej Policji odpowiada za opracowanie w formie pisemnej i wdrożenie rozwiązań organizacyjno-technicznych, uwzględniających procedury wynikające z niniejszych wytycznych oraz zaleceń producenta paralizatorów, dotyczących w szczególności:
1) miejsca i warunków bezpiecznego przechowywania, sprawnego wydawania i zdawania paralizatorów;
2) zgrywania, kopiowania, przeglądania, przechowywania oraz udostępniania materiału audio-video pochodzącego z SAP, zgodnie z odrębnymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych;
3) obsługi technicznej.
§  4. 
1.  W jednostce organizacyjnej Policji prowadzi się następujące, zarejestrowane ewidencje związane z paralizatorami:
1) ewidencja pobrania i zdania przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do wytycznych;
2) ewidencja uwag i usterek dotyczących przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, jednostek zasilających oraz ich systemów, której wzór stanowi załącznik nr 2 do wytycznych;
3) ewidencja użycia lub wykorzystania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, której wzór stanowi załącznik nr 3 do wytycznych;
4) ewidencja zgrania materiału audio-video z SAP, której wzór stanowi załącznik nr 4 do wytycznych;
5) ewidencja kopiowania i przekazania materiału audio-video z SAP, której wzór stanowi załącznik nr 5 do wytycznych.
2.  Za prawidłowe prowadzenie ewidencji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej Policji.
3.  Do ewidencji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, załącza się wykaz użytkowników i osób uprawnionych do pobierania paralizatorów, podlegający bieżącej aktualizacji.
4.  Za bieżącą aktualizację wykazu, o którym mowa w ust. 3, odpowiedzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej Policji.
§  5. 
1.  Kierownik jednostki organizacyjnej Policji wyznacza policjanta lub inną osobę, która po udokumentowanym instruktażu, przeprowadzonym przez instruktora, będzie odpowiedzialna za:
1) wydawanie, przyjmowanie oraz przechowywanie paralizatorów;
2) zgrywanie, kopiowanie, przekazywanie, usuwanie zarejestrowanego materiału audio-video na stanowisku obsługi SAP;
3) obsługę techniczną.
2.  Jeżeli osobą wyznaczoną, o której mowa w ust. 1 jest instruktor, od udzielenia instruktażu tej osobie odstępuje się.
3.  Bezpośredniemu przełożonemu użytkownika, zapewnia się udzielenie przez instruktora udokumentowanego instruktażu w zakresie wiedzy teoretycznej, umożliwiającej sprawowanie nadzoru nad postępowaniem użytkownika z paralizatorem.
4.  Za zapewnienie instruktażu, o którym mowa w ust. 1 oraz ust. 3, odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych Policji.
§  6. 
1.  Paralizatory przechowuje się w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
2.  Paralizator wydawany jest użytkownikom do służby, kandydatom na użytkowników na czas trwania doskonalenia zawodowego lokalnego, lub innym osobom wyznaczonym przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji, w szczególności w celu realizacji doskonalenia zawodowego lokalnego lub wykonania obsługi technicznej.
3.  Policjant lub inna osoba odpowiedzialna za wydawanie, przyjmowanie oraz przechowywanie paralizatorów, przyjmując wydany paralizator wraz z wyposażeniem, zobowiązana jest do sprawdzenia jego stanu technicznego, w tym odbezpieczenia urządzenia i sprawdzenia czy na wyświetlaczu nie są ujawnione błędy urządzenia lub kartridży.
§  7.  Wydając paralizatory do służby, w pierwszej kolejności należy przydzielać paralizatory opcjonalnie wyposażone w jednostkę zasilającą z SAP.
§  8. 
1.  Pobranie paralizatora oraz jego zdanie wymaga potwierdzenia w ewidencji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.
2.  Użytkownik pobiera do służby sprawny paralizator z kartridżem oraz z jednostką zasilającą, posiadającą zalecany przez producenta poziom jej naładowania.
3.  Użytkownik dokonując kontroli stanu sprawności paralizatora, przeprowadza procedurę testu iskry.
4.  W przypadku awarii paralizatora lub jego wyposażenia, użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie policjanta lub inną osobę odpowiedzialną za jego wydawanie, przyjmowanie oraz przechowywanie, która zamieszcza adnotację w kolumnie "Uwagi", w ewidencji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.
§  9. 
1.  Każdorazowe użycie lub wykorzystanie paralizatora, użytkownik dokumentuje w formie notatki, której wzór stanowi załącznik nr 6 do wytycznych.
2.  Użytkownik, po sporządzeniu notatki, o której mowa w ust. 1, przekazuje ją bezpośredniemu przełożonemu.
3.  Jednostka zasilająca z SAP, na której zarejestrowano materiał audio-video, pozostaje po zakończonej służbie w jednostce organizacyjnej Policji, do czasu zgrania tego materiału.
4.  Zarejestrowany materiał audio-video podlega niezwłocznemu zgraniu do wyznaczonego w tym celu stanowiska obsługi SAP przez osobę, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 oraz udokumentowaniu w ewidencji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 4.
5.  Osoba odpowiedzialna za obsługę techniczną paralizatora, niezwłocznie generuje raport z jego rejestru pracy, którego wydruk dołączany jest do notatki, o której mowa w ust. 1.
§  10. 
1.  W sytuacji użycia lub wykorzystania paralizatora, polegającego na wystrzeleniu kartridża, sondy które trafiły cel poprzez ich wbicie się lub odbicie, niezależnie od tego czy doszło do przerwania tkanki skórnej czy też nie, uznaje się za materiał skażony szkodliwym czynnikiem biologicznym.
2.  Użytkownik, w sytuacji o której mowa w ust. 1, zabezpiecza wystrzelone sondy w pojemniku kartridża (igłami skierowanymi do środka) i umieszcza w nitrylowej rękawiczce celem utylizacji, zgodnie z procedurą przyjętą przez jednostkę organizacyjną Policji.
3.  Zużycie kartridża, użytkownik dokumentuje odrębną notatką służbową zawierającą numer identyfikacyjny kartridża, która po zapoznaniu się z jej treścią przez bezpośredniego przełożonego, stanowi podstawę do rozliczenia zużytego kartridża na podstawie odrębnych przepisów.
§  11. 
1.  Przełożony, o którym mowa w § 9 ust. 2, dokonuje oceny zasadności, warunków i sposobu użycia lub wykorzystania paralizatora, w szczególności w oparciu o zapisy w notatniku służbowym użytkownika, notatkę, wygenerowany i wydrukowany raport z rejestru pracy paralizatora oraz materiał audio-video z SAP.
2.  Z oceną, o której mowa w ust. 1, udokumentowaną w odpowiedniej części notatki, której wzór stanowi załącznik nr 6, zapoznaje się kierownik jednostki organizacyjnej Policji.
3.  W sytuacji, gdy bezpośrednim przełożonym użytkownika jest kierownik jednostki organizacyjnej Policji, z oceną zapoznaje się jego przełożony.
§  12. 
1.  Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, uwzględniając w szczególności liczbę posiadanych przez jednostkę organizacyjną Policji na wyposażeniu paralizatorów z jednostkami zasilającymi z SAP, odpowiada za wyposażenie kierowanej jednostki w stanowisko obsługi SAP.
2.  Aplikację instaluje się na:
1) stanowisku obsługi SAP, niepodłączonym do sieci transmisji danych lub sieci Internet;
2) stacji roboczej, umożliwiającej wykonanie obsługi technicznej paralizatora z jednostką zasilającą nie wyposażoną w SAP.
3.  Na stacji roboczej niedopuszczalne jest zgrywanie, kopiowanie i przeglądanie zarejestrowanego materiału audio-video z SAP.
§  13. 
1.  Zarejestrowany materiał audio-video z SAP zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z polityką bezpieczeństwa zbioru danych obowiązującą w danej jednostce organizacyjnej Policji.
2.  Uszkodzona trwale jednostka zasilająca z SAP podlega nieodwracalnemu zniszczeniu, łącznie z zarejestrowanym na niej materiałem audio-video z SAP, uniemożliwiającemu identyfikację osób, których dane zostały przetworzone.
§  14.  W ramach zarejestrowanego materiału audio-video z SAP przetwarzane będą dane osobowe w postaci wizerunku osób znajdujących się w polu działania kamery oraz towarzyszący im dźwięk, zgodnie z przepisami w zakresie przetwarzania danych osobowych.
§  15. 
1.  Zarejestrowany materiał audio-video z SAP, może zostać wykorzystany do celów dowodowych, natomiast do celów dydaktycznych i szkoleniowych, po jego uprzedniej anonimizacji.
2.  Anonimizacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje policjant lub inna osoba wyznaczona przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji, zgodnie z przepisami w zakresie przetwarzania danych osobowych i obowiązującą w tej jednostce procedurą.
§  16.  Każdorazowe kopiowanie i przekazanie materiału audio-video z SAP, znajdującego się na stanowisku obsługi SAP, dokumentuje się w ewidencji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 5.
§  17. 
1.  Zarejestrowany materiał audio-video z SAP, niezawierający dowodów mogących służyć wszczęciu postępowań lub prowadzonym postępowaniom, przechowuje się przez okres co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż jeden rok od dnia zarejestrowania, a następnie się go usuwa.
2.  Materiał audio-video z SAP, o którym mowa w ust. 1, podlega usunięciu z dysku stanowiska obsługi SAP, przez policjanta lub inną osobę wyznaczoną przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji, w sposób uniemożliwiający identyfikację osób, których dane zostały przetworzone.
3.  Fakt usunięcia materiału audio-video z SAP dokumentuje się w ewidencji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 4.
§  18. 
1.  Osoba wyznaczona do obsługi technicznej paralizatorów, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, generuje raporty z rejestru ich pracy i przekazuje bezpośredniemu przełożonemu użytkownika.
2.  Osoba, o której mowa w ust. 1, w przypadku ujawnienia awarii podczas czynności wykonywanych w trybie § 9 ust. 4 i 5 oraz § 18 ust. 1, zobowiązana jest do udokumentowania jej stwierdzenia w ewidencji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.
3.  Bezpośredni przełożony użytkownika, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, dokonuje kontroli raportów z rejestrów pracy paralizatorów, o których mowa w ust. 1, poprzez weryfikację ich zapisów z ewidencją, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3.
4.  Z kontroli, o której mowa w ust. 3 bezpośredni przełożony użytkownika sporządza notatkę służbową.
5.  W przypadku ujawnienia nieprawidłowości związanych z brakiem udokumentowania użycia lub wykorzystania paralizatora przez użytkownika, bezpośredni przełożony informuje kierownika jednostki organizacyjnej Policji.
§  19. 
1.  Komendant powiatowy/miejski/rejonowy Policji, komendant komisariatu Policji, komendant komisariatu specjalistycznego Policji, dowódca oddziału prewencji Policji, dowódca samodzielnego pododdziału prewencji Policji, dowódca samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji, naczelnik zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji, w przypadku ujawnienia nieprawidłowości podczas oceny, o której mowa w § 11 ust. 1, a także w przypadku, o którym mowa w § 18 ust. 4, z zachowaniem drogi służbowej, niezwłocznie informuje o tym oraz o podjętych w tym zakresie czynnościach, odpowiednio komendanta wojewódzkiego/Stołecznego Policji lub Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.
2.  Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, komendant wojewódzki/Stołeczny Policji, kierownik komórki właściwej ds. operacji antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od ich otrzymania, pisemnie informuje Komendanta Głównego Policji, za pośrednictwem kierownika komórki właściwej ds. prewencji Komendy Głównej Policji, o ujawnionych nieprawidłowościach i podjętych w tym zakresie czynnościach.
§  20. 
1.  Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, uwzględniając liczbę posiadanych na wyposażeniu paralizatorów oraz konieczność bieżącego przydzielania ich do służby, odpowiedzialny jest za koordynowanie procesu doskonalenia zawodowego lokalnego dla kandydatów na użytkowników.
2.  Nadzór nad realizacją doskonalenia zawodowego lokalnego, o którym mowa w ust. 1, sprawowany jest na podstawie odrębnych przepisów.
3.  Zagadnienia związane z użyciem lub wykorzystaniem paralizatorów przez użytkowników w służbie, kierownik jednostki organizacyjnej Policji uwzględnia w planie doskonalenia zawodowego lokalnego.
§  21.  Traci moc Instrukcja obsługi systemu audiowizualnego stanowiącego wyposażenie przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz Instrukcja użytkowania systemu audiowizualnego stanowiącego wyposażenie przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.
§  22.  Wytyczne wchodzą w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Ewidencja pobrania i zdania przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej (wzór)

Lp.Rodzaj i nr paralizatoraNr jednostki zasilającej z SAPStopień, Imię i nazwisko pobierającegoData i godzina pobrania (podpis pobierającego)Imię i nazwisko wydającegoData i godzina zdania (podpis przyjmującego)Uwagi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Ewidencja uwag i usterek dotyczących przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, jednostek zasilających oraz ich systemów (wzór)

Lp.Rodzaj i nr urządzenia (paralizator, jednostka zasilająca, inne elementy ukompletowania)Data i godzina ujawnieniaImię i nazwisko osoby, która ujawniła usterkęRodzaj usterki z krótkim opisemRodzaj podjętych czynności, w tym zmierzających do naprawyUwagi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Ewidencja użycia lub wykorzystania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej (wzór)

Lp.Rodzaj i nr paralizatoraRodzaj i nr jednostki zasilającej z SAPStopień imię

i nazwisko funkcjonariusza, który użył/wykorzystał paralizator

Data i godzina użycia/wykorzystaniaSkutkowe/bezskutkowe (zwięzły opis skutków użycia lub wykorzystania)Uwagi (notatka nr)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Ewidencja zgrania materiału audio-video z SAP (wzór)

Lp.Imię i nazwisko osoby zgrywającejData zgraniaNr jednostki zasilającej z SAPNumer plikuUwagi/podpis zgrywającegoData usunięcia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Ewidencja kopiowania i przekazania materiału audio-video z SAP (wzór)

Lp.Imię i nazwisko osoby przekazującejCel przekazanego materiału

(np. szkoleniowy itp., postępowanie Idz.)

Numer plikuForma przekazania (płyta CD/DVD)Imię i nazwisko odbierającegoData i podpis odbierającego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

.................................................................. .............................................................

(stopień, imię, nazwisko) (miejscowość, data)

.................................................................

(stanowisko i komórka organizacyjna)

.................................................................

(jednostka organizacyjna Policji)

NOTATKA

(z użycia/wykorzystania* przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej)

1. W dniu......................... o godzinie ..............w.................... przy ul...................... został użyty/wykorzystany* paralizator.

2. Paralizator został użyty/wykorzystany* w stosunku do osoby/zwierzęcia*:

(dane osoby, wobec której zastosowano paralizator lub właściciela zwierzęcia, wobec którego wykorzystano paralizator)

- imię i nazwisko:.........................................................................................

- seria i nr dokumentu tożsamości:...............................................................

- data urodzenia:..........................................................................................

Ustalenie danych nie było możliwe z powodu:

.......................................................................................................................................................

3. Paralizator użyto/wykorzystano* w związku z przypadkiem:

- odparcia bezpośredniego, bezprawnego - zamachu na życie, zdrowie lub wolność policjanta* lub innej osoby*

- przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność policjanta* lub innej osoby*

- przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez policjanta obszary, obiekty lub urządzenia*

- przeciwdziałania niszczeniu mienia*

- zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia*

-ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą*

-zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą*

- pokonania czynnego oporu*

4. Paralizator został użyty/wykorzystany* z następujących przyczyn:

(sposób zachowania niezgodnego z prawem lub okoliczności, które były przyczyną użycia/wykorzystania paralizatora)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Rodzaj użytego/wykorzystanego* paralizatora i jednostki zasilającej z SAP/bez SAP* w postaci:

a) Taser X26, Taser X26P, Taser X2, inny*....................., nr,.......................

b) wystrzelenie kartridża/y w ilości sztuk*............. o nr..................... /w kontakcie bezpośrednim*,

c) jednostka zasilająca z SAP nr *.............................. /jednostka zasilająca bez SAP*.

6. Opis czynności zrealizowanych przed użyciem/wykorzystaniem paralizatora i po użyciu/wykorzystaniu tego środka**:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Opis skutków użycia/wykorzystania paralizatora**:

(zranienie osoby lub wystąpienie innych widocznych objawów zagrożenia życia lub zdrowia tej osoby albo jej śmierć, zranienie albo śmierć zwierzęcia albo zniszczenie mienia)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Informacja o udzieleniu pierwszej pomocy i jej zakresie lub zapewnieniu wezwania kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podmiotów świadczących medyczne czynności ratunkowe**:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Dane ustalonych świadków**:

a) ...................................................................................................................

(imię i nazwisko oraz seria i numer dokumentu tożsamości)

b) ...................................................................................................................

(służbowe dane identyfikacyjne, jeżeli świadkiem zdarzenia był policjant)

...................................................

(podpis policjanta)

10. Ocena zasadności, warunków i sposobu użycia lub wykorzystania paralizatora, w szczególności w oparciu o zapisy w notatniku służbowym użytkownika, notatce, wygenerowany raport z rejestru pracy paralizatora oraz materiał audio-video z SAP:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................

(data i podpis bezpośredniego przełożonego)

.............................................................................................

(data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej Policji)

* niepotrzebne skreślić

** do wypełnienia w przypadku gdy w wyniku użycia/wykorzystania nastąpił skutek w postaci: zranienia osoby lub wystąpienie innych widocznych objawów zagrożenia życia lub zdrowia tej osoby albo jej śmierć, zranienie albo śmierć zwierzęcia albo zniszczenie mienia