Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2018.32

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyboru producenta blankietów dokumentów komunikacyjnych

Działając na podstawie art. 75d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) informuje się o wyborze producenta - Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą przy ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa - następujących blankietów dokumentów komunikacyjnych: dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych oraz kart pojazdów, a także praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem - z wykorzystaniem technologii personalizacji przy produkcji blankietów dowodów rejestracyjnych i praw jazdy. Dokonany wybór obowiązuje od dnia 24 grudnia 2018 r.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).