Wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za rok obrotowy 2017 i 2018. - OpenLEX

Wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za rok obrotowy 2017 i 2018.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2017.16

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lipca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 1/DRF/2017
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
z dnia 4 lipca 2017 r.
w sprawie wyboru biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za rok obrotowy 2017 i 2018

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996 i 1997) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Rada Polityki Pieniężnej powierza badanie rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego za rok obrotowy 2017 i 2018 firmie KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339379, legitymującej się wpisem pod numerem 3546 na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, dokonanym w dniu 1 grudnia 2009 r. przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.