Dziennik resortowy

Dz.Urz.NBP.2013.14

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lipca 2013 r.

UCHWAŁA Nr 1/DOR/2013
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
z dnia 2 lipca 2013 r.
w sprawie wyboru biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za rok obrotowy 2013 i 2014

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§  1. Rada Polityki Pieniężnej powierza badanie rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego za rok obrotowy 2013 i 2014 firmie "PricewaterhouseCoopers" Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000044655, legitymującej się wpisem pod numerem ewidencyjnym 144 na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, dokonanym w dniu 16 lutego 1995 r. przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676, z 2012 r. poz. 855, 908 i 1166 oraz z 2013 r. poz. 613.