Wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdania finansowe Narodowego Banku Polskiego za lata 2019 i 2020. - OpenLEX

Wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdania finansowe Narodowego Banku Polskiego za lata 2019 i 2020.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2019.4

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 1/DRF/2019
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdania finansowe Narodowego Banku Polskiego za lata 2019 i 2020

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 371 i 730) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Rada Polityki Pieniężnej powierza badanie rocznych sprawozdań finansowych Narodowego Banku Polskiego za lata 2019 i 2020 firmie KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339379, legitymującej się wpisem pod numerem 3546 na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, dokonanym w dniu 1 grudnia 2009 r. przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.