Wszczęcie procedury wyboru Koordynatora Rozkładów Lotów dla Portu Lotniczego Kraków-Balice.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2019.65

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2019 r.

KOMUNIKAT Nr 4
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie wszczęcia procedury wyboru Koordynatora Rozkładów Lotów dla Portu Lotniczego Kraków-Balice

Na podstawie art. 67b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów (Dz. U. poz. 768) ogłasza się, co następuje:
§  1. 
W związku z decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 września 2019 r. Nr ULC-LER-4/418-0009/12/19 w sprawie wprowadzenia od 29 marca 2020 r. w Porcie Lotniczym Kraków-Balice koordynacji rozkładów lotów wszczyna się procedurę wyboru koordynatora rozkładów lotów w tym porcie lotniczym.
§  2. 
Użyte w komunikacie określenia oznaczają:
1)
Prezes Urzędu - Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
2)
koordynator rozkładów lotów - osobę fizyczną lub osobę prawną wykonującą obowiązki w zakresie koordynacji rozkładów lotów w Porcie Lotniczym Kraków-Balice, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowania w portach lotniczych Wspólnoty (Dz. Urz. L 14 z 22.1.1993, str. 1, z późn. zm.);
3)
ustawa - ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;
4)
rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów;
5)
rozporządzenie 95/93 - rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowania w portach lotniczych Wspólnoty.
§  3. 
1. 
Podmioty ubiegające się o powołanie na koordynatora rozkładów lotów zobowiązane są przesłać swoje zgłoszenie w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach Prezesowi Urzędu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty publikacji niniejszego komunikatu (liczy się data stempla dowolnego operatora pocztowego) na adres: Urząd Lotnictwa Cywilnego, ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa. Jednocześnie okoliczność zgłoszenia kandydatury należy potwierdzić drogą poczty elektronicznej na adres ler@ulc.gov.pl.
2. 
Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o powołanie na koordynatora rozkładów lotów załącza dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w art. 67b ust. 2 ustawy oraz dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia:
1)
plan gospodarczy obejmujący co najmniej pierwszy rok działalności;
2)
oświadczenie podmiotu ubiegającego się o powołanie na koordynatora rozkładów lotów, iż jest niezależny w rozumieniu art. 4 ust. 2 lit. b rozporządzenia 95/93;
3)
dokumenty poświadczające wyższe wykształcenie;
4)
zaświadczenie z właściwego rejestru lub inny odpowiedni dokument potwierdzający, że osoba ubiegająca się o powołanie na koordynatora rozkładów lotów nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową oraz wiarygodności dokumentów;
5)
oświadczenie o tożsamości osoby ubiegającej się o powołanie na koordynatora rozkładów lotów, ze wskazaniem miejsca stałego zamieszkania oraz obywatelstwa;
6)
w przypadku osoby posiadającej obywatelstwo polskie do wniosku załącza się kopię dokumentu potwierdzającego biegłą znajomość języka angielskiego; w przypadku osób posiadających obywatelstwo innego kraju do wniosku załącza się kopię dokumentów potwierdzających biegłą znajomość języka polskiego oraz angielskiego, w przypadku posiadania obywatelstwa kraju, w którym językiem urzędowym jest język angielski do wniosku dołącza się kopię dokumentu poświadczającego biegłą znajomość języka polskiego;
7)
referencje, świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy lub doświadczenia w zakresie planowania rozkładów lotów lub siatki połączeń.
3. 
W przypadku gdy o powołanie na koordynatora rozkładów lotów ubiega się osoba prawna dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2-7, przedkłada się w odniesieniu do osób działających w jej imieniu w zakresie koordynacji rozkładów lotów oraz osób faktycznie pełniących działalność koordynacyjną, a ponadto załącza się - zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia - następujące dokumenty określające status prawny podmiotu ubiegającego się o stanowisko koordynatora rozkładów lotów:
1)
kopię umowy (statutu) z wszystkimi zmianami, bądź tekst jednolity;
2)
wykaz członków zarządu i rady nadzorczej z podaniem ich obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania;
3)
listę udziałowców albo akcjonariuszy podmiotu ubiegającego się o powołanie na koordynatora rozkładów lotów, z podaniem adresu ich siedziby oraz wielkości posiadanych przez nich udziałów albo akcji oraz rodzaju ich uprzywilejowania;
4)
aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, lub inny dokument potwierdzający wpisanie do rejestru przedsiębiorców, właściwy dla formy organizacyjno-prawnej osoby ubiegającej się o powołanie na koordynatora rozkładów lotów, o ile podlega wpisowi do takiego rejestru.
§  4. 
Zgłoszenia przesłane po terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz zgłoszenia nie zawierające dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 i ust. 3 pozostawia się bez rozpoznania.
§  5. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego załącznikiem do niniejszego komunikatu jest klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych.

ZAŁĄCZNIK

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w Warszawie (02-247) przy ul. Marcina Flisa 2.
2.
Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy: kancelaria@ulc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres mailowy daneosobowe@ulc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
4.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Prezesowi w związku z prowadzeniem postępowania na podstawie art. 67b ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495).
5.
Pani/Pana dane przetwarzane są w celu wydania rozstrzygnięcia w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 67b ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495).
6.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:
a)
podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy administracji, sądy, służby państwowe),
b)
podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na podstawie zawartej z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
c)
innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą),

w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym.

7.
Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów, tj. przez okres 25 lat, a następnie zostaną przekazane do właściwego archiwum państwowego.
8.
Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.
9.
Przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
10.
W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
11.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
12.
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
13.
Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa.

Information clause*

In accordance with the article 13 (1) and (2) of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), please be informed that:
1.
The controller of your personal data is the President of the Civil Aviation Authority with the registered office in Warsaw (02-247), ul. Marcina Flisa 2.
2.
You may contact the controller of the personal data using the email address: kancelaria@ulc.gov.pl or in writing at the address of the controller.
3.
The Data Protection Officer may be contacted in all matters related to the processing of your personal data, in particular to the execution of rights applicable to personal data processing, via the email address: daneosobowe@ulc.gov.pl or in writing at the address of the controller.
4.
The legal basis for the processing of your personal data is: article 6 (1) point (e) of the General Data Protection Regulation, i.e. the processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the President of the Civil Aviation Authority in connection with the administrative proceedings conducted on the basis of article 67b item 1 of the Act of 3 July 2002 - Aviation Law (Journal of Law of 2018 item 1183 r. as amended).
5.
Your personal data is processed for the purpose of issuing the decision in the administrative proceedings conducted on the basis of article 67b item 1 of the Act of 3 July 2002 - Aviation Law (Journal of Law of 2018 item 1183 r. as amended).
6.
Your personal data may be made available to:
a)
entities authorised to receive the personal data on the basis of the relevant legal regulations (e.g. administration bodies, courts, state services),
b)
entities that process the personal data on behalf of the President of the Civil Aviation Authority on the basis of a contract concluded with the President of the Civil Aviation Authority on entrusting the processing of personal data,
c)
other controllers of data that process the data on their own behalf (e.g. entities involved in postal or courier activities, entities involved in payment activities),

in connection with the conducted administrative proceedings.

7.
Your personal data will be stored as long as it is required by the relevant regulations, i.e. for 25 years and and then they will be transferred to the appropriate state archives.
8.
You have the right to access your personal data, to demand its correction or restriction of its processing.
9.
You have the right to demand the deletion of the personal data if the data is not required for the purpose of its collection or is processed in another way.
10.
You have the right to raise objection against the processing when the data is made available.
11.
You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority responsible for the personal data protection in the Member State of your habitual residence, place of work or place of the alleged infringement.
12.
Your personal data is not subject to automated decision-making, including profiling.
13.
Providing personal data is necessary and results from the above-mentioned provisions of law.

*unofficial translation