Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2013.60

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 kwietnia 2013 r.

KOMUNIKAT Nr 36
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
w sprawie wszczęcia procedury wyboru Koordynatora Rozkładów Lotów dla Portu Lotniczego Poznań - Ławica

Na podstawie art. 67b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.1)) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów (Dz. U. Nr 112, poz. 768) ogłasza się, co następuje:
§  1. W związku z decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 kwietnia 2013 r. nr ULC-LER 5/418-0004/11/12 w sprawie wprowadzenia od 1 lipca 2013 roku w Porcie Lotniczym Poznań - Ławic koordynacji rozkładów lotów wszczyna się procedurę wyboru koordynatora rozkładów lotów w tym porcie lotniczym.
§  2. Użyte w komunikacie określenia oznaczają:
1) Prezes Urzędu - Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
2) koordynator rozkładów lotów - osobę fizyczną lub osobę prawną wykonującą obowiązki w zakresie koordynacji rozkładów lotów w Porcie Lotniczym Poznań -Ławica, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) Nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na sta lub lądowania w portach lotniczych Wspólnoty (Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 3, z późn. zm.);
3) ustawa - ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;
4) rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów.
§  3.
1. Podmioty ubiegające się o powołanie na koordynatora rozkładów lotów zobowiązane są przesłać swoje zgłoszenie w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach Prezesowi Urzędu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty publikacji niniejszego komunikatu (liczy się data wpływu do Urzędu Lotnictw Cywilnego) na adres: Urząd Lotnictwa Cywilnego, ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa.
2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o powołanie na koordynatora rozkładów lotów załącza dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w art. 67b ust. 2 ustawy, oraz dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia:
1) plan gospodarczy obejmujący co najmniej pierwszy rok działalności;
2) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o powołanie na koordynatora rozkładów lotów, iż nie pozostaje ona w stosunku zależności lub dominacji oraz nie posiada powiązań gospodarczych z jakimkolwiek zarządzającym lotniskiem lub przewoźnikiem lotniczym;
3) dokumenty poświadczające wyższe wykształcenie;
4) zaświadczenie z właściwego rejestru lub inny odpowiedni dokument potwierdzający, że osoba ubiegająca się o powołanie na koordynatora rozkładów lotów nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową oraz wiarygodności dokumentów;
5) kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem miejsca stałego zamieszkania, oraz poświadczającego obywatelstwo;
6) w przypadku osoby posiadającej obywatelstwo polskie do wniosku załącza się kopię dokumentu potwierdzającego biegłą znajomość języka angielskiego; w przypadku osób posiadających obywatelstwo innego kraju do wniosku załącza się kopię dokumentów potwierdzających biegłą znajomość języka polskiego oraz angielskiego; w przypadku posiadania obywatelstwa kraju, w którym językiem urzędowym jest język angielski do wniosku dołącza się kopię dokumentu poświadczającego biegłą znajomość języka polskiego;
7) referencje, świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy lub doświadczenia w zakresie planowania rozkładów lotów lub siatki połączeń.
3. W przypadku gdy o powołanie na koordynatora rozkładów lotów ubiega się osoba prawna dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2-7, przedkłada się w odniesieniu do osób działających w jej imieniu w zakresie koordynacji rozkładów lotów oraz osób faktycznie pełniących działalność koordynacyjną, a ponadto załącza się - zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia - następujące dokumenty określające status prawny podmiotu ubiegającego się o stanowisko koordynatora rozkładów lotów:
1) kopię umowy (statutu) z wszystkimi zmianami, bądź tekst jednolity;
2) wykaz członków zarządu i rady nadzorczej z podaniem ich obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania;
3) listę udziałowców albo akcjonariuszy podmiotu ubiegającego się o powołanie na koordynatora rozkładów lotów, z podaniem adresu ich siedziby oraz wielkości posiadanych przez nich udziałów albo akcji oraz rodzaju ich uprzywilejowania;
4) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, lub inny dokument potwierdzający wpisanie do rejestru przedsiębiorców, właściwy dla formy organizacyjno-prawnej osoby ubiegającej się o powołanie na koordynatora rozkładów lotów, o ile podlega wpisowi do takiego rejestru.
§  4. Zgłoszenia przesłane po terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1544 oraz z 2013 r. po 134.