Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2007.20.153

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 października 2007 r.

POROZUMIENIE
MIĘDZY KOMENDANTEM GŁÓWNYM POLICJI, KOMENDANTEM GŁÓWNYM STRAŻY GRANICZNEJ ORAZ SZEFEM SŁUŻBY CELNEJ
zawarte w dniu 11 października 2007 r.
w sprawie współpracy oraz wspólnego wykorzystywania oficerów łącznikowych Policji i Straży Granicznej przez Policję, Straż Graniczną oraz Służbę Celną

§  1.
1. Celem niniejszego Porozumienia jest osiągnięcie wysokiego poziomu współpracy w wykonywaniu zadań przez Policję, Straż Graniczną oraz Służbę Celną z wykorzystaniem oficerów łącznikowych Policji oraz Straży Granicznej, zwanych dalej "oficerami łącznikowymi".
2. Niniejsze Porozumienie nie narusza zakresu zadań ustawowych nałożonych na oficerów łącznikowych.
§  2. Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej oraz Szef Służby Celnej zobowiązują się do udzielania wzajemnej pomocy przy wypełnianiu ustawowych zadań podległych im służb w celu realizacji zobowiązań, wynikających z umów międzynarodowych zawartych z państwami, do których kierowani są oficerowie łącznikowi.
§  3. Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej oraz Szef Służby Celnej w celu zapewnienia współpracy, o której mowa w § 1, podejmują wspólne działania zmierzające w szczególności do:
1) umożliwienia wykonywania przez oficerów łącznikowych zadań na rzecz pozostałych współpracujących służb;
2) usprawniania istniejącej współpracy pomiędzy oficerami łącznikowymi poszczególnych służb;
3) zapewnienia regularnej i rzetelnej wymiany informacji uzyskanych w trakcie wykonywania czynności służbowych przez oficerów łącznikowych;
4) opracowania warunków organizacyjnych i funkcjonalnych zastępstwa w przypadku czasowej niemożności pełnienia służby przez oficera łącznikowego jednej ze służb.
§  4. Oficerowie łącznikowi, realizujący zadania na terenie tego samego państwa przyjmującego, utrzymują bezpośrednie, bieżące kontakty służbowe oraz udzielają wzajemnej pomocy.
§  5. W przypadku niepowołania oficera łącznikowego przez jedną ze służb w państwie przyjmującym zadania przewidziane dla tego oficera mogą być wykonywane prze oficera łącznikowego innej służby.
§  6.
1. Oficerowie łącznikowi, realizujący zadania w państwie przyjmującym, zastępują się podczas czasowej nieobecności jednego z nich.
2. Wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1, obejmuje przekazywanie informacji istotnych dla innych służb w zakresie uprawnień posiadanych przez zastępującego oficera łącznikowego.
3. W przypadku zaistnienia zdarzeń mających znaczenie dla służby, której oficer łącznikowy jest czasowo nieobecny, zastępujący go oficer łącznikowy przekazuje informacje pełnomocnikowi, o którym mowa w § 7.
4. Oficerowie łącznikowi są zobowiązani do informowania zastępowanego oficera łącznikowego o zdarzeniach zaistniałych w trakcie jego nieobecności.
5. W przypadku przedłużającej się nieobecności oficera łącznikowego danej służby właściwy przełożony wysyła na jego miejsce zastępcę.
§  7.
1. Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej oraz Szef Służby Celnej wyznaczają swoich pełnomocników do spraw oficerów łącznikowych.
2. Do zadań pełnomocników, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności:
1) przekazywanie informacji o skierowaniu oficera łącznikowego za granicę;
2) koordynowanie prac oficerów łącznikowych;
3) utrzymywanie stałego wzajemnego kontaktu;
4) organizowanie okresowych konsultacji w celu przeglądu sytuacji w różnych dziedzinach współpracy oraz omówienia nowych rozwiązań i osiągnięć;
5) organizowanie - w zależności od potrzeb -wspólnych szkoleń i seminariów dla oficerów łącznikowych w celu pogłębienia wiedzy, wymiany doświadczeń oraz opracowania dalszych kierunków współpracy.
§  8. Działania, o których mowa w § 7 w ust. 2, będą miały na celu podejmowanie wspólnych inicjatyw oraz przyjęcie jednolitych stanowisk wobec sytuacji międzynarodowej.
§  9.
1. Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej oraz Szef Służby Celnej, w zależności od potrzeb i możliwości, mogą - za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej - organizować za granicą wspólne biura dla oficerów łącznikowych.
2. Wyposażenie biura, o którym mowa w ust. 1, zapewnia służba wysyłająca oficera łącznikowego.
3. Koszty funkcjonowania biura, o którym mowa w ust. 1, ponoszą służby wysyłające oficera łącznikowego proporcjonalnie do liczby wysyłanych oficerów łącznikowych.
4. Kwestie szczegółowe związane z funkcjonowaniem biura, o którym mowa w ust. 1, będą rozstrzygane w ramach uzgodnień roboczych między szefami zainteresowanych służb lub pełnomocnikami do spraw oficerów łącznikowych.
§  10. Kwestie sporne będą rozstrzygane w drodze porozumienia między zainteresowanymi stronami.
§  11. Zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
§  12. Strony niniejszego Porozumienia, każda we własnym zakresie, pokrywają koszty związane z jego realizacją.
§  13. Niniejsze Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
§  14. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.