Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji w Polsce Finału Mistrzostw Europy w piłce siatkowej kobiet oraz World Tour kobiet i mężczyzn w siatkówce plażowej w roku 2019.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2019.42

Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2019 r.

DECYZJA Nr 26
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji w Polsce Finału Mistrzostw Europy w piłce siatkowej kobiet oraz World Tour kobiet i mężczyzn w siatkówce plażowej w roku 2019

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669) oraz art. 11 i art. 13-18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) ustala się, co następuje:
§  1. 
Wprowadza się "Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych związanych ze wspieraniem promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji w Polsce Finału Mistrzostw Europy w piłce siatkowej kobiet oraz World Tour kobiet i mężczyzn w siatkówce plażowej w roku 2019", stanowiące załącznik do niniejszej decyzji.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

"Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych związanych ze wspieraniem promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji w Polsce Finału Mistrzostw Europy w piłce siatkowej kobiet oraz World Tour kobiet i mężczyzn w siatkówce plażowej w roku 2019"

Przyznawanie dofinansowania na realizację zadań publicznych związanych ze wspieraniem promocji sportu poprzez organizację Finału Mistrzostw Europy w piłce siatkowej kobiet oraz World Tour kobiet i mężczyzn w siatkówce plażowej na terenie Polski, odbywa się na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz art. 11 i art. 13-18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Oferty mogą składać stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i inne organizacje pozarządowe, jako organizatorzy Finału Mistrzostw Europy w piłce siatkowej kobiet oraz World Tour kobiet i mężczyzn w siatkówce plażowej na terenie Polski.

II. Organizator musi spełniać następujące warunki:

1) przedstawić dokument potwierdzający przyznanie przez właściwą międzynarodową federację sportową organizacji Finału Mistrzostw Europy w piłce siatkowej kobiet oraz World Tour kobiet i mężczyzn w siatkówce plażowej;

2) wskazać źródła finansowania oraz określić wnioskowany zakres organizacyjny i finansowy Ministerstwa Sportu i Turystyki w realizacji zadania publicznego, którego dotyczy oferta;

3) wskazać zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania, w tym dostęp do obiektów sportowych spełniających wymogi międzynarodowej federacji zlecającej organizację imprezy;

4) przedstawić szczegółowy projekt zadania zawierający w szczególności liczbę uczestników, termin, program i plan logistyczny.

III. Dotacja może być przyznana na dofinansowanie organizacji Finału Mistrzostw Europy w piłce siatkowej kobiet oraz World Tour kobiet i mężczyzn w siatkówce plażowej.

IV. Na realizację zadania, Minister w 2019 r. przeznaczył kwotę ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 w wysokości 6 732 500,00 zł /słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych, 00/100/.

V. Kryteria oceny:

1) standard dostępnych obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej;

2) uwarunkowania komunikacyjne;

3) udział środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego oraz środków pochodzących z funduszy europejskich i innych źródeł;

4) różnorodność form promocji oraz ich atrakcyjność i efektywność;

5) informacja dotycząca promocji zawodów w TV, na portalach internetowych i w innych mediach informacyjnych;

6) ilościowy udział wolontariuszy i zakres działań powołanego wolontariatu;

7) program dodatkowych działań promujących lekką atletykę, skierowany do szerokich grup społecznych, w tym dzieci i młodzieży, rodzin oraz osób niepełnosprawnych;

8) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania.

VI. Oceny ofert dokonuje Komisja powołana przez Ministra Sportu i Turystyki, zwanego dalej "Ministrem". Komisja przedstawi do akceptacji Ministra ocenę złożonych ofert i propozycje wysokości dofinansowania.

VII. Ostateczne rozstrzygnięcie o zleceniu zadania publicznego i wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Minister. Od rozstrzygnięcia Ministra nie przysługuje odwołanie.

VIII. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.bip.msit.gov.pl

IX. Środki z przyznanej dotacji można przeznaczyć (zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty/umowy) w szczególności na:

1) wynajem obiektów wraz z kosztami wynikającymi z wymogów określonych przepisami o bezpieczeństwie imprez masowych;

2) pokrycie kosztów organizacji zawodów, określonych wymogami przepisów międzynarodowych federacji sportowych, w szczególności opłat licencyjnych oraz kosztów obsługi sędziowskiej i informatycznej;

3) organizację transportu zawodników, osób towarzyszących, gości, sprzętu itp.;

4) zakup medali, dyplomów i pucharów;

5) zakup i produkcję materiałów promocyjnych, w tym: wydawnictw informacyjnych, ulotek, banerów reklamowych, koszulek, plakatów i gadżetów;

6) koszty produkcji sygnału emisyjnego TV lub inne formy prezentacji imprezy, w szczególności filmy, video-klipy, audycje radiowe;

7) działania związane z promocją imprezy w Polsce, w tym: konferencje itp.;

8) dofinansowanie działań związanych z udziałem wolontariuszy w organizacji imprezy, a zwłaszcza wyżywienie, zakwaterowanie, transport;

9) wyposażenie w niezbędny sprzęt, urządzenia i stroje wolontariuszy oraz innych osób obsługujących imprezę.

X. Koszty pośrednie w ramach przyznanych środków finansowych z budżetu państwa ustalone zostaną w drodze negocjacji, jednak w kwocie nieprzekraczającej 10% kosztów bezpośrednich.

XI. Termin realizacji zadania obejmuje okres: od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 30 listopada 2019 r.

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).