Wspieranie projektów naukowych w zakresie sportu wyczynowego w 2020 roku. - OpenLEX

Wspieranie projektów naukowych w zakresie sportu wyczynowego w 2020 roku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSpor.2019.11

Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 2019 r.

DECYZJA Nr 8
MINISTRA SPORTU 1
z dnia 24 grudnia 2019 r.
w sprawie wspierania projektów naukowych w zakresie sportu wyczynowego w 2020 roku

Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) ustala się, co następuje:
§  1. 
Wprowadza się "Zasady wspierania projektów naukowych w zakresie sportu wyczynowego w 2020 roku", stanowiące załącznik do decyzji.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ZASADY WSPIERANIA PROJEKTÓW NAUKOWYCH W ZAKRESIE SPORTU WYCZYNOWEGO W 2020 ROKU

I INFORMACJA O ZADANIU

W ramach zadania przewiduje się realizację projektów naukowych.

II PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

Oferty na realizację zadań mogą składać:

1)
polskie związki sportowe (zwane dalej: "pzs");
2)
Polski Komitet Olimpijski (zwany dalej: "PKOl");
3)
Polski Komitet Paraolimpijski (zwany dalej,,PKPar) 2 .

III WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Na realizację zadania Minister Sportu, zwany dalej Ministrem, przeznacza kwotę ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 w wysokości 1 000 000,00 zł.

IV NABÓR OFERT

1.
W ramach realizacji zadania należy składać oferty na realizację projektów naukowych w zakresie sportów olimpijskich, których celem jest optymalizacja przygotowań członków kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy. Wzór oferty zostanie udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Sportu, zwanego dalej "MSport" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu, zwanym dalej "BIP MSport".
2.
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od dnia następującego po dniu ogłoszenia niniejszej decyzji Ministra do 31 marca 2020 r., osobiście w siedzibie MSport lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495) na adres siedziby MSport podany w BIP MSport i/lub na stronie internetowej MSport. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
3.
W przypadku nierozdysponowania wszystkich środków, określonych w pkt 11I, dopuszcza się możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu składania ofert.
4.
Załącznikami do oferty są:
1)
karta projektu naukowego (załącznik nr 1 do oferty/umowy),
2)
zestawienie zbiorcze kosztów (załącznik nr 2 do oferty/umowy),
3)
wykaz sprzętu i materiałów do realizacji badań (załącznik nr 3 do oferty/umowy),
4)
Statut,
5)
zaświadczenie z banku dotyczące właściciela konta wskazanego w ofercie.
5.
Dokumentacja musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
6.
Kopie dokumentów załączanych do oferty i umowy należy opatrzyć poświadczeniem za zgodność z oryginałem (podpisują osoby uprawnione do reprezentacji). Dokumenty niespełniające tego wymogu nie będą uwzględniane.
7.
Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 3% kosztów bezpośrednich. Wkład ten nie może być finansowany ze środków przekazanych przez MSport w ramach innych zadań.
8.
W ramach zadania przewiduje się dofinansowanie wyłącznie kosztów bezpośrednich.

V OCENA I WYBÓR OFERT

1.
Termin rozpatrzenia ofert - oferta podlega rozpatrzeniu do 30 kwietnia 2020 r. W przypadku wyznaczenia dodatkowego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 1V 3, zostanie wyznaczony dodatkowy termin rozpatrzenia ofert.
2.
Oceny i wyboru ofert dokonuje Komisja powołana przez Ministra. Komisja przedstawi do akceptacji Ministrowi propozycję ofert i wysokości dofinansowania.
3.
Ostateczne rozstrzygnięcie o zleceniu zadania publicznego i wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Minister. Od rozstrzygnięcia Ministra nie przysługuje środek odwoławczy.
4.
Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej MSport.

VI REALIZACJA ZADANIA

1.
Termin zadań realizowanych przez pzs, PKOl lub PKPar nie może wykraczać poza okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 listopada 2020 r.
2.
Wysokość dofinansowania, a także sposób rozliczania dofinansowania określa umowa.
3.
Załącznikami do umowy są:

Formularz oferty wraz z załącznikami:

1)
karta projektu naukowego (załącznik nr 1 do oferty/umowy),
2)
zestawienie zbiorcze kosztów (załącznik nr 2 do oferty/umowy),
3)
wykaz sprzętu i materiałów do realizacji badań (załącznik nr 3 do oferty/umowy),
4)
Statut,
5)
zaświadczenie z banku dotyczące właściciela konta wskazanego w ofercie,
6)
wykaz dofinansowanych wynagrodzeń osób współpracujących (załącznik nr 4 do umowy);
7)
oświadczenie o posiadaniu orzeczeń lekarzy sportowych o braku przeciwwskazań do udziału w badaniach wszystkich zawodników/czek w nim uczestniczących,
8)
oświadczenie o posiadaniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych do MSport, a także wprowadzanie danych osobowych do systemów teleinformatycznych od wszystkich osób związanych z realizacją zadania, w celach związanych z realizacją oraz rozliczeniem zadania dofinansowanego ze środków publicznych. Elementem ww. oświadczenia jest informacja, że dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dla wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych, a także o prawie dostępu do danych oraz prawie żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej (załącznik nr 5 do umowy).
4.
Wszelkie przesunięcia środków w ramach i pomiędzy grupami kosztów możliwe są jedynie za zgodą Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego w MSport w formie pisemnego aneksu do umowy, na podstawie złożonego przez Zleceniobiorcę "planu po zmianach".
5.
Raport częściowy i końcowy z wykonania zadania oraz rozliczenie wykonania zadania muszą zostać złożone w terminach określonych w umowie, stosownie do treści zawartej umowy i zawartych do niej aneksów. Ostateczny termin złożenia raportu końcowego określa się na 16 listopada 2020 r., rozliczenia na 31 grudnia 2020 r. Wzór raportu częściowego/końcowego zostanie udostępniony na stronie internetowej MSport i w BIP MSport.
6.
Dokumenty, o których mowa w pkt VI 5 należy złożyć osobiście w siedzibie MSport lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051) na adres siedziby MSport podany w BIP MSport i/lub na stronie internetowej MSport.
7.
Minister zatwierdza prawidłowe rozliczenie zadania w terminie 30 dni od daty wpływu rozliczenia.
8.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do dysponowania majątkowymi prawami autorskimi do utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) powstałych w związku z realizacją zadania. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do przekazania ww. praw Ministrowi na warunkach określonych w umowie.
9.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do poddania się kontroli w zakresie objętym umową oraz udostępnienia na wniosek Ministra wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących realizowanego zadania.
10.
Zleceniobiorca jest zobowiązany do umieszczania w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących zadania oraz na swojej stronie internetowej informacji: dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu wraz z logotypem MSport.
11.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstępstwa od ww. zasad realizacji zadania.
1 Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. poz. 2380).
2 PKOl i PKPar zgodnie z art. 29 ust. 7 ustawy o sporcie, Minister może zlecić zadania związane z przygotowywaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy. W związku z czym, w stosunku do PKOL i PKPar, przy realizacji zadań określonych zasadami stosuje się odpowiednio zapisy odnoszące się do polskich związków sportowych.