Wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia... - OpenLEX

Wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia 11 czerwca do dnia 10 sierpnia 2019 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2019.16

Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 19 sierpnia 2019 r.
w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia 11 czerwca do dnia 10 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) ogłasza się wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia 11 czerwca do dnia 10 sierpnia 2019 r., stanowiące załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WSKAŹNIKI KLIMATYCZNEGO BILANSU WODNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH1) I GLEB W OKRESIE SZEŚCIODEKADOWYM OD DNIA 11 CZERWCA DO DNIA 10 SIERPNIA 2019 R.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).