Wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia 11 lipca do dnia 10 września 2009 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2009.29.79

Akt utracił moc
Wersja od: 18 września 2009 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 16 września 2009 r.
w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia 11 lipca do dnia 10 września 2009 r.

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.2)), ogłasza się wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia 11 lipca do dnia 10 września 2009 r., stanowiące załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 120, poz. 825 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr 145, poz. 918 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

WSKAŹNIKI KLIMATYCZNEGO BILANSU WODNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH1) I GLEB W OKRESIE SZEŚCIODEKADOWYM OD DNIA 11 LIPCA

DO DNIA 10 WRZEŚNIA 2009 r.

grafika

______

1) nie określono wskaźnika klimatycznego bilansu wodnego dla zbóż ozimych, zbóż jarych, rzepaku i rzepiku, truskawek

+ susza

- brak suszy

* kategoria gleby nie występuje

# na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana

Wyjaśnienia dotyczące kategorii gleb:

Zróżnicowanie przestrzenne pokrywy glebowej w Polsce według kategorii glebowych o różnej podatności na suszę - gleby bardzo lekkie (bardzo podatne), gleby lekkie (podatne), średnie (średnio podatne), ciężkie (mało podatne).

Kategorie gleb:

I - Bardzo lekka, grupa granulometryczna - piasek luźny - pl

piasek luźny pylasty - pip

piasek słabo gliniasty - ps

piasek słabo gliniasty pylasty - psp

II - Lekka, grupa granulometryczna - piasek gliniasty lekki - pgl

piasek gliniasty lekki pylasty - pglp

piasek gliniasty mocny - pgm

piasek słabo gliniasty mocny pylasty - pgmp

III - Średnia, grupa granulometryczna - glina lekka - gl

glina lekka pylasta - glp

pył gliniasty - płg

pył zwykły - płz

pył piaszczysty - płp

IV - Ciężka, grupa granulometryczna - glina średnia - gs

glina średnia pylasta - gsp

glina ciężka - gc

glina ciężka pylasta - gcp

pył ilasty - płi

ił - i

ił pylasty - ip

Kategorie gleb ustala się w oparciu o skład granulometryczny profilu glebowego, według powyższych kryteriów podziału, na podstawie cyfrowych map glebowo-rolniczych przedstawiających przestrzenne zróżnicowanie siedlisk glebowych i ich pojemności wodnej.