Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1992.6.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 1992 r.

OBWIESZCZENIE
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 25 maja 1992 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz kwot zasiłku wychowawczego

Na podstawie § 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych (Dz. U. Nr 41, poz. 179) ogłasza się, co następuje:
1. Wskaźnik waloryzacji zasiłku wychowawczego ustalany przez podzielenie kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 1992 r. wynoszącej 2.456.000 zł przez kwotę 2.426.000 zł odpowiadającą przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w IV kwartale 1991 r. uwzględniającą podatek dochodowy od osób fizycznych - wynosi 101,24%.
2. Kwota zasiłku wychowawczego od 1 czerwca 1992 r. do 31 sierpnia 1992 r. wynosi 519.000 zł miesięcznie, a dla osób samotnie wychowujących dzieci - 829.000 zł miesięcznie.