Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUS.2008.2.7

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 lutego 2008 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 lutego 2008 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2008 r.

W związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 90, poz. 1004 oraz z 2003 r. Nr 143, poz. 1390) ogłasza się, iż według wstępnych danych wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2008 r. w stosunku do grudnia 2007 r. wyniósł 100,8 (wzrost cen o 0,8%).