Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1999.7.69

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 lipca 1999 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 lipca 1999 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1999 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U. Nr 30, poz. 164 i Nr 107, poz. 691) ogłasza się, iż ceny towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1999 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r. były wyższe o 54,2%.