Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2009.1.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 stycznia 2009 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 14 stycznia 2009 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r.

W związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 90, poz. 1004 oraz z 2003 r. Nr 143, poz. 1390) ogłasza się, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. w stosunku do listopada 2008 r. wyniósł 99,9 (obniżenie cen o 0,1%).