Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 1999 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2000.1.13

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 stycznia 2000 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 17 stycznia 2000 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 1999 r.

Na podstawie art. 25 ust. 8 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774 i Nr 72, poz. 801 i 802) ogłasza się, iż ceny towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 1999 r. w stosunku do III kwartału 1999 r. wzrosły o 3,2%.