Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1999.4.45

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 kwietnia 1999 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 kwietnia 1999 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 1999 r.

Na podstawie art. 25 ust. 8 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118) ogłasza się, iż ceny towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 1999 r. w stosunku do IV kwartału 1998 r. wzrosły o 2,6%.