Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2000 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2000.8.98

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 sierpnia 2000 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 sierpnia 2000 r.
w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2000 r.

Na podstawie § 11 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (Dz. U. Nr 62, poz. 719) ogłasza się, iż ceny produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2000 r. w stosunku do I kwartału 2000 r. wzrosły o 2,6%.