Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2011 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2011.13.57

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 listopada 2011 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2011 r.

Na podstawie art. 15 ust. 5b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2011 r. w stosunku do trzech kwartałów 2010 r. wyniósł 100,1% (wzrost cen o 0,1%).
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 178, poz. 1059, Nr 205, poz. 1202 i Nr 234, poz. 1389.