Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze trzy kwartały 2000 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2000.11.131

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 listopada 2000 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 28 listopada 2000 r.
w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze trzy kwartały 2000 r.

Na podstawie art. 15 ust. 5b ustawy z dnia 20 listopada 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703 i Nr 86, poz. 958) ogłasza się, iż ceny nakładów inwestycyjnych za pierwsze trzy kwartały 2000 r. w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 1999 r. wzrosły o 5,4%.