Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUS.2018.41

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 5b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291 i 1629) ogłasza się, że ceny nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2018 r. w stosunku do dwóch kwartałów 2017 r. pozostały na niezmienionym poziomie (wskaźnik cen wyniósł 100,0).