Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2017 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2018.14

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 kwietnia 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2017 r.

Na podstawie art. 15 ust. 5b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, 2175, 2201 i 2369 oraz z 2018 r. poz. 317 i 398) ogłasza się, że wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2017 r. w stosunku do czterech kwartałów 2016 r. wyniósł 101,3 (wzrost cen o 1,3%).