Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUS.2013.13

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 kwietnia 2013 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2012 r.

Na podstawie art. 15 ust. 5b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.1)) ogłasza się, że wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2012 r. w stosunku do czterech kwartałów 2011 r. wyniósł 101,2 (wzrost cen o 1,2%).
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 178, poz. 1059, Nr 205, poz. 1202 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1010, 1342, 1448 i 1540 oraz z 2013 r. poz. 21.