Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 1999 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2000.2.23

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 marca 2000 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 24 lutego 2000 r.
w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 1999 r.

W związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178) ogłasza się, iż ceny dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 1999 r. w stosunku do III kwartału 1999 r. wzrosły o 1,4%.