Dz.Urz.GUS.2018.40

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2018 r.

W związku z art. 109 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260) ogłasza się, że wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2018 r. w stosunku do I kwartału 2018 r. wyniósł 101,1 (wzrost cen o 1,1%).