Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2024 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2024.21

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 maja 2024 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 24 maja 2024 r.
w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2024 r.

W związku z art. 109 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260, z 2018 r. poz. 1669 i 2159 oraz z 2019 r. poz. 730) ogłasza się, że wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2024 r. w stosunku do IV kwartału 2023 r. wyniósł 100,5 (wzrost cen o 0,5%).