Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.122

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie wskazania zamawiającego właściwego do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na rzecz sądów powszechnych na dostawę rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność monitorowania i nagrywania sesji zdalnych nawiązywanych do systemów informatycznych oraz świadczenie innych usług

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wskazuje się Sąd Apelacyjny w Krakowie do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na rzecz sądów powszechnych na dostawę rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność monitorowania i nagrywania sesji zdalnych nawiązywanych do systemów informatycznych oraz świadczenie innych usług, które będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania dostarczanego rozwiązania informatycznego, w tym w szczególności usług wsparcia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.