Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.117

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 maja 2020 r.
w sprawie wskazania zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zawarcie umowy ramowej oraz zawarcia umowy ramowej na wyposażenie sal do cyfrowej rejestracji rozpraw wraz z usługami serwisu na rzecz sądów powszechnych

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) oraz art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wskazuje się Sąd Apelacyjny w Krakowie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy na wyposażenie sal do cyfrowej rejestracji rozpraw wraz z usługami serwisu na rzecz sądów powszechnych oraz poleca się udzielanie przez sądy powszechne zamówień w tym zakresie na podstawie umowy ramowej zawartej przez wyznaczonego zamawiającego.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.