Wskazanie zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zawarcie umowy ramowej oraz zawarcia umowy ramowej na pozyskiwanie oprogramowania Microsoft lub oprogramowania równoważnego wraz z usługami towarzyszącymi na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.241

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 grudnia 2019 r.
w sprawie wskazania zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zawarcie umowy ramowej oraz zawarcia umowy ramowej na pozyskiwanie oprogramowania Microsoft lub oprogramowania równoważnego wraz z usługami towarzyszącymi na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wskazuje się Sąd Apelacyjny w Krakowie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w celu zawarcia umowy ramowej oraz zawarcia umowy ramowej na wybór pośredników w pozyskiwaniu licencji oprogramowania Microsoft lub oprogramowania równoważnego wraz z usługami towarzyszącymi na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz poleca się udzielanie przez sądy powszechne oraz Ministerstwo Sprawiedliwości zamówień w tym zakresie na podstawie umowy ramowej zawartej przez wyznaczonego zamawiającego.
§  2. 
W zakresie postępowań oraz realizacji zamówień na podstawie umowy ramowej, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 8 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. d oraz ust. 3 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania zamawiającego (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 122 oraz z 2018 r. poz. 118).
§  3. 
Polecenie, o którym mowa w § 1, nie ma zastosowania do umów ramowych zawartych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i sądy apelacyjne, przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.