Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2007.23.243

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2011 r.

DECYZJA Nr 550/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie wskazania organów wojskowych do współdziałania z organami cywilnymi w zakresie przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa

Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk

Na podstawie § 2 pkt 1, 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad koordynacji działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 32, poz. 363 i Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253), § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad współdziałania Ministra Obrony Narodowej z zarządcami i przewoźnikami kolejowymi w zakresie dostosowania infrastruktury kolejowej do wymogów obronności państwa (Dz. U. Nr 95, poz. 952) oraz w celu wykonania zadań wynikających z § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 34, poz. 294) ustala się, co następuje:

1. Organami Ministra Obrony Narodowej właściwymi do realizacji zadań w zakresie współdziałania z zarządcami infrastruktury kolejowej, drogowej, lotniskowej, portowej, śródlądowych dróg wodnych oraz przewoźnikami kolejowymi, lotniczymi, żeglugi śródlądowej i morskiej są:
1) Szef Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk;
2) szefowie Oddziałów Planowania Transportu i HNS dowództw rodzajów Sił Zbrojnych oraz odpowiedniej komórki transportu i ruchu wojsk Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych;
3) 1 szefowie wydziałów transportu i ruchu wojsk i HNS regionalnych baz logistycznych;
4) komendanci Wojskowych Komend Transportu.
2. Organami Ministra Obrony Narodowej właściwymi do gromadzenia i wymiany z odpowiednimi strukturami cywilnymi informacji niezbędnych do koordynacji przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne są:
1) Szef Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk - w zakresie całokształtu problematyki transportowej;
2) Szef Oddziału Planowania Transportu i HNS Dowództwa Marynarki Wojennej - w zakresie transportu morskiego;
3) Szef Oddziału Planowania Transportu i HNS Dowództwa Sił Powietrznych - w zakresie transportu lotniczego;
4) 2 szefowie wydziałów transportu i ruchu wojsk i HNS regionalnych baz logistycznych i komendanci wojskowych komend transportu - w zakresie przygotowania żeglugi śródlądowej i śródlądowych dróg wodnych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej.
3. Szefowie (komendanci), o których mowa w pkt 1 i 2, mogą upoważnić podległych żołnierzy zawodowych lub pracowników wojska do wykonywania czynności dotyczących współdziałania z zarządcami i przewoźnikami, a także gromadzenia i wymiany informacji w zakresie określonego rodzaju transportu.
4. Organy wojskowe, o których mowa w pkt 1 i 2 w swoich zakresach działania uwzględniają (dostosowują) zadania wynikające z decyzji.
5. Wzór upoważnienia, o którym mowa w pkt 3, określa załącznik do decyzji.
6. Traci moc decyzja Nr 296/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2004 r. w sprawie wskazania organów właściwych do współdziałania z zarządcami i przewoźnikami kolejowymi oraz zarządcami dróg (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 144).
7. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  3

WZÓR

PISEMNEGO UPOWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓŁDZIAŁANIA Z ORGANAMI CYWILNYMI W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I WYKORZYSTANIA TRANSPORTU NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA

................................, dnia ....................

(miejscowość)

......................................................

(organ upoważniający)

UPOWAŻNIENIE Nr ................

Na podstawie pkt 3 decyzji Nr ......../MON Ministra Obrony Narodowej z dnia ... r. w sprawie wskazania organów wojskowych do współdziałania z organami cywilnymi w zakresie przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa (Dz. Urz. MON Nr .........., poz. ............)

upoważniam

.......................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko żołnierza zawodowego lub pracownika wojska)

do współdziałania z zarządcami infrastruktury kolejowej, drogowej, lotniskowej, portowej, śródlądowych dróg wodnych oraz przewoźnikami kolejowymi, lotniczymi, żeglugi śródlądowej i morskiej, w obszarze przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne, w zakresie:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(podać szczegółowy zakres współdziałania)

Upoważnienie jest ważne jedynie przy równoczesnym okazaniu legitymacji oficera/podoficera* lub dowodu osobistego przez pracownika wojska.

Termin ważności upoważnienia upływa z dniem ................................. r.

mp. (organ upoważniający)

................................................................

(stanowisko, imię i nazwisko, podpis)

* niepotrzebne skreślić

1 Pkt 1 ppkt 3 zmieniony przez pkt 1 ppkt 1 decyzji nr 267/MON z dnia 13 lipca 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.15.215) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 lipca 2011 r.
2 Pkt 2 ppkt 4 zmieniony przez pkt 1 ppkt 2 decyzji nr 267/MON z dnia 13 lipca 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.15.215) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 lipca 2011 r.
3 Załącznik zmieniony przez pkt 1 ppkt 3 decyzji nr 267/MON z dnia 13 lipca 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.15.215) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 lipca 2011 r.