Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2000.5.93

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 2000 r.

UCHWAŁA Nr 199
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 19 kwietnia 2000 r.
w sprawie wskazania agencji informacyjnej, o której mowa w ustawie Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Na podstawie art. 15 ust. 1 oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715) uchwala się, co następuje:
§  1. Po zapoznaniu się z ofertami podmiotów pretendujących do pełnienia funkcji agencji informacyjnej, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wskazuje Polską Agencję Prasową SA jako agencję informacyjną, o której mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
§  2. Funkcję agencji informacyjnej wskazanej przez Komisję pełni Polska Agencja Prasowa SA, na mocy wskazania niniejszą uchwałą, od dnia wejścia w życie umowy zawartej pomiędzy Komisją a Polską Agencją Prasową SA.
§  3. Przy wykonywaniu funkcji agencji informacyjnej, Polska Agencja Prasowa SA przestrzega obowiązków określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, w szczególności obowiązku bezzwłocznego zamieszczania w serwisie agencyjnym wszystkich informacji przekazywanych przez wszystkie spółki publiczne, zasad postępowania wynikających z decyzji administracyjnych podejmowanych w związku z pełnieniem funkcji agencji informacyjnej oraz z postanowień umowy.
§  4. Z dniem wejścia w życie umowy pomiędzy Komisją a Polską Agencją Prasową SA, o której mowa w § 2, traci moc Uchwała Nr 215 Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w sprawie wskazania agencji informacyjnej, o której mowa w ustawie Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.