Wprowadzone zasady postępowania w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w związku z sytuacją kryzysową wywołaną pandemią COVID-19.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.4/5.40

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2020 r.

DECYZJA Nr 29
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie wprowadzonych zasad postępowania w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w związku z sytuacją kryzysową wywołaną pandemią COVID-19

GS.2610.3.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. oraz art. 1 ust. 1 pkt 1 oraz art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), postanawiam, co następuje:

§  1. 
W celu zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, mając na uwadze zachowanie ciągłości działania, wprowadzam od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania dla pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych możliwość wykonywania pracy określonej w umowie o pracę - poza miejscem innym niż wskazany w umowie o pracę - tj. w miejscu zamieszkania (praca zdalna).
§  2. 
1. 
Celem zachowania prawidłowego funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w tym Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przyjmuje się generalną zasadę obecności jednego pracownika z każdej komórki organizacyjnej w siedzibie DGLP. Nie dotyczy to stanowisk jednoosobowych.
2. 
Odstępstwa od zasady określonej w ust. 1 w szczególnie uzasadnionych przypadkach indywidualnie podejmuje kierownik komórki organizacyjnej po uzyskaniu zgody właściwego dyrektora pionowego w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych lub wskazanym przez niego pracownikiem DGLP.
§  3. 
Zgoda na pracę zdalną przewidzianą w trybie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...) zostaje udzielona przez Dyrektora Generalnego LP zgodnie z pismem DGLP z dnia 12 marca 2020 r., znak: GK.1120.11.2020.
§  4. 
Szczegółowe zadania do wykonania w ramach obowiązków służbowych w okresie wykonywania pracy zdalnej wskazuje bezpośredni przełożony, który koordynuje pracę zdalną swoich podwładnych i odpowiada za jej wykonanie, pozostając z nimi w stałym zdalnym kontakcie.
§  5. 
Wprowadzam następujące szczegółowe zasady dla pracowników wykonujących pracę zdalną:
1)
czas rozpoczęcia pracy zdalnej ustala się w godzinach od 7.00 do 8.30, a zakończenia od godz. 15.00 do 16.30, przy zachowaniu 8-godzinnej normy dobowej i przeciętnie 40-godzinnej normy tygodniowej czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy;
2)
potwierdzania obecności w miejscu wykonywania pracy zdalnej w wirtualnym czytniku RCP (SILPWeb), a w uzasadnionych przypadkach w formie analogowej (lista papierowa);
3)
do wykonywania pracy zdalnej pracownik wykorzystuje służbowy komputer, a w wypadku braku komputera wykonuje inne zadania zlecone do realizacji przez bezpośredniego przełożonego;
4)
pracownik, który nie jest wyposażony w służbowy telefon, jest zobowiązany udostępnić własny numer prywatny w celach bezpieczeństwa oraz zapewnienia łączności w czasie wykonywanej pracy zdalnej. Do wykonywanej pracy zdalnej pracownik korzysta z prywatnego łącza, o ile to konieczne;
5)
pracownicy wykonujący pracę zdalną pozostają w stałym kontakcie w godzinach wykonywania pracy z bezpośrednim przełożonym i w gotowości do natychmiastowego powrotu do pracy w siedzibie DGLP na ustne lub mailowe polecenie bezpośredniego przełożonego.
§  6. 
W wypadku stwierdzenia zarażenia koronawirusem, objęcia kwarantanną lub nadzorem pracownicy zgłaszają ten fakt do bezpośredniego przełożonego oraz pana Tomasza Wisłockiego - p.o. Głównego Inspektora Straży Leśnej, nr tel. 698-024-708.
§  7. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 16 marca 2020 r.