Wprowadzenie zmian w powierzchni oraz zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Lubaczów i Radymno w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Krosno.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2006.9.38

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 31 lipca 2006 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w powierzchni oraz zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Lubaczów i Radymno w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Krosno

OR-0150-4/2006

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, jak też w związku z upoważnieniem zawartym w art. 32, ust. 3, pkt 2 i art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami) oraz w związku z § 3, ust. 3 zarządzenia nr 30 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 29 listopada 1996 r. w sprawie obrębów leśnych zarządza się, co następuje:

§  1.
Z dniem 1 stycznia 2007 r. wprowadza się zmianę w powierzchni oraz zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Lubaczów i Radymno w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Krosno, polegającą na wyłączeniu z obrębu leśnego Lubaczów, w Nadleśnictwie Lubaczów, oddziału 381 i 382 o łącznej powierzchni 29,36 ha oraz włączeniu ich do obrębu leśnego Radymno, w Nadleśnictwie Radymno.
§  2.
W związku ze zmianą określoną w § 1, nadleśnictwa i ich obręby leśne mieć będą powierzchnię ogólną jak niżej:
1)
Nadleśnictwo Lubaczów 21.254 ha, w tym obręby leśne:

Lubaczów - 10.821,01 ha oraz Horyniec - 10.432,99 ha;

2)
Nadleśnictwo Radymno 16.618,91 ha, w tym obręby leśne:

Radymno - 8.967,47 ha oraz Wiązownica - 7.651,44 ha.

§  3.
Określa się zasięg terytorialny Nadleśnictwa Lubaczów i Radymno zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§  4.
Zmiany określone w §§ 1-3 podlegają naniesieniu na leśnej mapie numerycznej lub na mapach topograficznych w skali 1:50.000, przechowywanych w RDLP Krosno i wymienionych nadleśnictwach oraz w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
§  5.
Tracą moc wcześniejsze zarządzenia i decyzje dyrektora generalnego Lasów Państwowych w części dotyczącej określenia lub wprowadzenia zmian w powierzchni i zasięgach terytorialnych Nadleśnictwa Lubaczów i Radymno.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

Nazwa nadleśnictwaNazwa obrębu leśnegoWojewództwo

powiat

gmina

Obręb ewidencyjnyPowierzchnia zasięgu terytorialnego (km2)
12345
Lubaczów 27obręb Horyniec 1podkarpackie

Lubaczów

Horyniec

Dziewięcierz, Horyniec, Brusno Nowe (część), Brusno Stare (część), Krzywe, Nowiny Horynieckie, Podemszczyzna, Polanka Horyniecka (część), Prusie, Radróż, Werchrata (część), Wólka Horyniecka162,82
CieszanówChotylub (część), Nowe Sioło (część)35,75
LubaczówBasznia Dolna, Basznia Górna, Podlesie, Sieniawka (część), Tymce39,19
Razem obręb Horyniec237,76
Lubaczów 2podkarpackie

Lubaczów

Lubaczów

Borowa Góra, Budomierz, Krowica Hołodowska, Krowica Lasowa, Krowica Sama, Lisie Jamy, Młodów, Opaka, Sieniawka (część), Szczutków, Antoniki, Karolówka163,67
miasto Lubaczówcałe25,72
Przemyśl

Wielkie Oczy

Łukawiec, Bihale (część), Kobylnica Ruska (część), Kobylnica Wołoska (część), Majdan Łukawiecki, Wielkie Oczy, Wólka Żmijowska, Potok Jaworowski (część) 114,86
Gmina OleszyceBorchów, Nowa Grobla (część) 15,13
Razem obręb Lubaczów319,38
Razem Nadleśnictwo Lubaczów557,14
Nazwa nadleśnictwaNazwa obrębu leśnegoWojewództwo

powiat

gmina

Obręb ewidencyjnyPowierzchnia zasięgu terytorialnego (km2)
Radymno 28Radymno 1podkarpackie

Jarosław

Laszki

wszystkie obręby137,85
Radymnowszystkie obręby182,44
miasto Radymnocałe13,59
WiązownicaRyszkowa Wola, Zapałów (część) 26,38
Lubaczów

Oleszyce

Nowa Grobla (część) 4,08
Wielkie OczyBihale (część), Kobylnica Ruska(część), Kobylnica Wołoska (część), Potok Jaworowski (część), Skolin31,63
Przemyśl

Stubno

wszystkie obręby89,12
Razem obręb Radymno485,09
Wiązownica 2podkarpackie

Jarosław

miasto Jarosław

całe34,46
JarosławKoniaczów, Makowisko, Morawsko, Munina, Sobiecin, Surochów, Tuczempy, Zgoda69,19
WiązownicaCetula, Manasterz (część), Mołodycz (część), Nielepkowice, Piwoda, Radawa (część), Ryszkowa Wola, Szówsko, Surmaczówka, Wiązownica, Wólka Zapałowska (część), Zapałów (część) 165,24
Lubaczów

Oleszyce

Stare Sioło (część),9,37
Stary DzikówMiłków (część) 1,78
Razem obręb Wiązownica280,04
Razem Nadleśnictwo Radymno765,13