Wprowadzenie zasad przeprowadzania wywiadu zorganizowanego wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2006.5.19

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2006 r.

DECYZJA NR 30
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 stycznia 2006 r.
w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzania wywiadu zorganizowanego wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

§  1.
Wprowadzam do użytku służbowego instrukcję przeprowadzania wywiadu zorganizowanego wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, zwanych dalej "kandydatami", oraz oceny wyników wywiadu stanowiącą załącznik do decyzji.
§  2.
Członkowie zespołu prowadzący wywiad zorganizowany są zobowiązani do postępowania zgodnie z instrukcją, o której mowa w ust. 1.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

INSTRUKCJA

przeprowadzania wywiadu zorganizowanego wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

Rozdział 1

ZASADY OGÓLNE PRZEPROWADZANIA WYWIADU ZORGANIZOWANEGO

1.
Wywiad zorganizowany, którego celem jest w szczególności ocena umiejętności formułowania myśli, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, autoprezentacji kandydata oraz motywacji do służby, prowadzony jest indywidualnie, przez zespół powołany decyzją przez przełożonego właściwego w sprawach postępowania kwalifikacyjnego.
2.
W skład zespołu, o którym mowa w pkt 1, wchodzi dwóch przedstawicieli komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów, psychologa. W skład zespołu mogą wchodzić przedstawiciele właściwych merytorycznie służb Policji oraz organizacji zakładowej związku zawodowego policjantów.
3.
Przełożony właściwy w sprawach postępowania kwalifikacyjnego wyznacza przewodniczącego zespołu, który prowadzi rozmowę z kandydatem do służby w Policji.
4.
Przed przystąpieniem do wywiadu przewodniczący zespołu zobowiązany jest do:
a.
sprawdzenia danych kandydata na podstawie dokumentu tożsamości;
b.
wpisania w odpowiednie pola "Indywidualnego arkusza obserwacji" i "Zbiorczego arkusza oceny", których wzory określono w Rozdziale 3 instrukcji, numeru kandydata z Centralnego Rejestru Doboru Kandydatów, oznaczonego jako "CRDK";
c.
przekazania członkom zespołu "Indywidualnych arkuszy obserwacji" oraz zestawu pytań do wywiadu;
d.
odstąpienia od przeprowadzenia wywiadu w przypadku niespełnienia wymogów formalnych określonych w pkt a.
5.
Zadaniem zespołu jest stworzenie i zagwarantowanie właściwej atmosfery podczas prowadzenia rozmowy.
6.
Pytania zadawane są przez przewodniczącego zespołu. Z każdego obszaru kompetencji powinien zadać co najmniej 1-2 pytania.
7.
Każdy członek zespołu ma prawo zadawać pytania uzupełniające z obszaru, którego dotyczy pytanie zadane przez przewodniczącego.
8.
Wywiad zorganizowany przeprowadza się jeden raz. Kandydatowi nie przysługuje prawo do odwołania, w związku z tym nie ma możliwości ponownego przystąpienia do tego etapu postępowania kwalifikacyjnego w tej samej procedurze doboru.
9.
Minimalny czas przeprowadzania wywiadu wynosi 15-20 minut.
10.
Optymalna liczba członków zespołu przeprowadzających wywiad to 4-5 osób.
11.
O wyniku wywiadu zorganizowanego informuje kandydata przewodniczący zespołu niezwłocznie po nadaniu punktacji.

Rozdział  2

KRYTERIA I ZASADY OCENY WYWIADU ZORGANIZOWANEGO

1.
W trakcie rozmowy każdy członek zespołu ocenia indywidualnie wypowiedzi kandydata, zaznaczając zaobserwowane zachowania na "Indywidualnym arkuszu obserwacji", zgodnie z instrukcją prowadzenia wywiadu i punktacją określoną dla każdego obszaru.
2.
Wyniki kandydata oceniane są w sześciu obszarach: nawiązanie i podtrzymanie kontaktu, motywacja do podjęcia służby w Policji, współpraca i współdziałanie w grupie, poprawność formułowania myśli, autoprezentacja, ogólne wrażenie.
3.
W trakcie wywiadu, o ile to możliwe i nie zakłóci przebiegu rozmowy, należy rejestrować na bieżąco w "Indywidualnym arkuszu obserwacji" zachowania zaobserwowane u kandydata.
4.
Po zakończeniu wywiadu należy uzupełnić brakujące, zaobserwowane w trakcie rozmowy zachowania i przypisać odpowiednią liczbę punktów za dany obszar. W obszarze "Ogólne wrażenie" konieczna jest kilkuzdaniowa ocena opisowa kandydata.
5.
Przy przyznawaniu punktów należy uwzględnić trzy elementy: ilość, jakość i natężenie prezentowanych przez kandydata zachowań.
6.
Przy przyznawaniu punktów należy stosować poniższy schemat:

Nawiązanie i podtrzymanie kontaktu

* 3 zachowania - możliwość przyznania do 12 punktów

* 2 zachowania - możliwość przyznania do 8 punktów

* 1 zachowanie - możliwość przyznania do 4 punktów

* brak zachowań - 0 punktów

Motywacja do podjęcia służby w Policji

* 3 zachowania - możliwość przyznania do 12 punktów

* 2 zachowania - możliwość przyznania do 8 punktów

* 1 zachowanie - możliwość przyznania do 4 punktów

* brak zachowań - 0 punktów

Współpraca i współdziałanie w grupie

* 3 zachowania - możliwość przyznania do 12 punktów

* 2 zachowania - możliwość przyznania do 8 punktów

* 1 zachowanie - możliwość przyznania do 4 punktów

* brak zachowań - 0 punktów

Poprawność formułowania myśli

* 2 zachowania - możliwość przyznania do 8 punktów

* 1 zachowanie - możliwość przyznania do 4 punktów

* brak zachowań - 0 punktów

Autoprezentacja

* 3 zachowania - możliwość przyznania do 12 punktów

* 2 zachowania - możliwość przyznania do 8 punktów

* 1 zachowanie - możliwość przyznania do 4 punktów

* brak zachowań - 0 punktów

Ogólne wrażenie

* konieczność dokonania opisowej oceny kandydata

* możliwość przyznania do 4 punktów.

7.
Po dokonaniu wyżej wymienionych czynności każdy członek zespołu podpisuje "Indywidualny arkusz obserwacji" i informuje przewodniczącego o przyznanej liczbie punktów za każdy oceniany obszar.
8.
Liczba punktów przyznana przez poszczególnych członków zespołu za poszczególne kompetencje przenoszona jest na "Zbiorczy arkusz oceny".
9.
Za każdy obszar kompetencji kandydat uzyskuje ogólną liczbę punktów, która jest sumą punktów przyznanych przez poszczególnych członków zespołu. Średnia z sumy punktów za cały wywiad jest zaokrąglana do całości (np. 38,49 to 38, a 38,50 to 39).

Ta średnia z sumy punktów stanowi punktową ocenę końcową wywiadu zorganizowanego.

10.
Etap wywiadu zorganizowanego zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska minimum 36 punktów (60% możliwych do uzyskania punktów).
11.
Na "Zbiorczym arkuszu oceny", stanowiącym jednocześnie protokół z wywiadu, wpisują swoje identyfikatory i podpisują się wszyscy członkowie zespołu.
12.
"Zbiorczy arkusz oceny", zawierający przyznaną za wywiad liczbą punktów, przekazany zostaje do komórki właściwej w sprawach doboru celem wprowadzenia punktacji kandydata do CRDK.

Rozdział  3

WZORY ARKUSZY STOSOWANE W WYWIADZIE ZORGANIZOWANYM

1.
Indywidualny arkusz obserwacji.
2.
Zbiorczy arkusz oceny.
3.
Lista pytań do wywiadu zorganizowanego.

INDYWIDUALNY ARKUSZ OBSERWACJI

grafika

ZBIORCZY ARKUSZ OCENY

grafika

LISTA PYTAŃ DO WYWIADU ZORGANIZOWANEGO

Obszar: Motywacja do podjęcia służby w Policji

1.
Czy ubiega się Pan obecnie o pracę w innych firmach?
2.
Jeżeli nie zostanie Pan przyjęty do Policji, jakie decyzje Pan podejmie?
3.
Dlaczego właśnie Panu powinniśmy zaproponować tę pracę?
4.
Wykonywanie jakich innych zawodów dawałoby Panu satysfakcję?
5.
Co skłoniło Pana do złożenia oferty pracy do Policji?
6.
Jak się Pan przygotowywał do tej rozmowy?
7.
Co jest dla Pana najważniejsze w pracy?
8.
Jakie stawia Pan przed sobą cele zawodowe?
9.
Czy mógłby Pan przekonać nas, że będzie Pan dobrym policjantem?
10.
Jakie są Pana oczekiwania wobec Policji?
11.
W jaki sposób podjął Pan decyzję o złożeniu oferty do pracy w Policji?
12.
Praca w Policji to służba. Co Pan przez to rozumie?
13.
Jakie korzyści z zatrudnienia Pana będzie miała Policja?
14.
Co mogłoby zniechęcić Pana do wstąpienia do Policji?
15.
Czy mógłby Pan wskazać zagrożenia i trudności wynikające ze służby w Policji?
16.
Jakie cechy profesjonalisty powinien posiadać policjant, a jakie Pan posiada?
17.
Czy Pana predyspozycje są wystarczające do podjęcia pracy w Policji?
18.
Na co zwraca Pan szczególną uwagę w pracy?
19.
Proszę podać przyczyny, dla których chce Pan zmienić zawód?
20.
Jaki charakter zadań wykonywanych w Policji najbardziej by Panu odpowiadał?
21.
Czy starał się Pan wcześniej o pracę w Policji?
22.
Jak najbliżsi oceniają Pana decyzję o złożeniu oferty do pracy w Policji?
23.
Co jest Pana zdaniem najlepszą motywacją do podjęcia służby w Policji?
24.
W jakich warunkach pracuje się Panu najlepiej?
25.
W jakich warunkach pracuje się Panu najtrudniej?
26.
Jestem pod wrażeniem pańskich kwalifikacji. Czy nie uważa Pan, że są one zbyt wysokie do pracy w Policji?
27.
Czego chciałby się Pan jeszcze nauczyć w służbie w Policji?
28.
W jaki sposób powinna rozwijać się Pana dalsza kariera?
29.
Czy rozważał Pan możliwość zmiany miejsca zamieszkania? Co na to Pana rodzina?
30.
Dlaczego zależy Panu na tej pracy?
31.
Czego się Pan spodziewa w związku ze zmianą pracy?
32.
Czy to jest Pana pierwsza rozmowa w sprawie pracy?
33.
Jakie są Pana plany zawodowe?
34.
Czy planuje Pan uzupełnić wykształcenie?
35.
Czy jest Pan świadom ustawowych zadań Policji?
36.
Co Pan wie na temat zadań Policji?
37.
Czy zna Pan rodzaje służb w Policji? Jaki rodzaj służby Pan preferuje?
38.
W przypadku przyjęcia do służby w Policji, jak Pan widzi podnoszenie swoich kwalifikacji?
39.
Czy zna Pan słowa roty ślubowania, którą składa przed podjęciem służby policjant?
40.
Czy zdaje Pan sobie sprawę z ryzyka narażania życia i zdrowia w służbie w Policji?
41.
W jakim pionie chciałby Pan pracować i dlaczego?
42.
Jakie cechy charakteru są potrzebne do tego rodzaju służby?
43.
Jakie ma Pan wyobrażenie o przyszłych obowiązkach wynikających z zatrudnienia w Policji?
44.
Jak rozumie Pan pojęcie dyspozycyjności i mobilności w służbie?
45.
Dlaczego Pan chce zmienić pracę?
46.
Dlaczego chce Pan służyć w Policji?
47.
Jakie cele zawodowe chce Pan osiągnąć w Policji?
48.
Jakie kursy i szkolenia chciałby Pan ukończyć?
49.
Jakie umiejętności wydają się Panu decydujące w pracy policjanta? Jak Pan sądzi, którymi z nich Pan dysponuje?
50.
Co Pana obecnie skłania do poszukiwania nowej pracy? Dlaczego chce Pan zmienić pracę i wstąpić do służby w tej formacji?
51.
Co chciałby Pan robić po 5 latach służby w Policji?
52.
Dlaczego powinno się mianować policjantem właśnie Pana?
53.
Jakie cechy Pana zdaniem utrudniają wykonywanie zawodu policjanta?
54.
Jakie cechy Pana zdaniem ułatwiają wykonywanie zawodu policjanta?
55.
W jaki sposób wykształcenie przygotowało Pana do pracy w Policji?

Obszar: Współpraca i współdziałanie w grupie

1.
Co Pana zdaniem ułatwia kontakty z ludźmi?
2.
Proszę, powiedzieć, z jakimi ludźmi najtrudniej jest się Panu porozumieć?
3.
Jakie prawa człowieka powinny być przede wszystkim przestrzegane przez Policję?
4.
W jaki sposób przekazuje Pan innym złe informacje?
5.
Jakie ma Pan oczekiwania wobec współpracowników?
6.
Jakie cechy, Pana zdaniem, utrudniają pracę w zespole?
7.
Czy brał Pan aktywny udział w działalności organizacji społecznych?
8.
W jaki sposób podejmuje Pan decyzje?
9.
Jak Pan najczęściej reaguje w sytuacjach konfliktowych?
10.
W jaki sposób nawiązuje Pan znajomości?
11.
Czy w przeszłości zdarzyła się Panu konieczność podporządkowania osobie, której Pan nie lubił lub z którą nie zgadzał się w konkretnej sprawie?
12.
Czy woli Pan pracować z kobietami czy z mężczyznami?
13.
Czy Pana zdaniem inni ludzie chętnie z Panem współpracują?
14.
Czy uważa się Pan za osobę towarzyską? Proszę uzasadnić.
15.
Jaki sposób postępowania z podwładnymi jest według Pana najskuteczniejszy?
16.
Jakie cechy charakteru ma według Pana idealny szef?
17.
Czy woli Pan pracować indywidualnie czy w zespole?
18.
W jakiej roli Pan siebie widzi: podwładnego czy przełożonego?
19.
Czy wykonałby Pan polecenie przełożonego, z którym by się Pan nie zgadzał?
20.
Jak Pan reaguje na krytykę?
21.
Czy Pana zdaniem z każdym można się porozumieć?
22.
Czy jest Pan skłonny poświęcić czas osobie, która zwraca się do Pana o pomoc?
23.
Jakie cechy powinien posiadać lider grupy?
24.
Czy, mając problem, rozwiązuje go Pan sam czy konsultuje się z innymi?
25.
Proszę podać przykłady Pana współpracy w zespole?
26.
Czy pomoc innej osobie jest w Pana odczuciu koniecznością, czy też wynikać winna z woli i chęci?
27.
Czy jest Pan zwolennikiem rozwiązywania problemów za pomocą metody "burzy mózgów"?
28.
Czy zna Pan metodę "burza mózgów"? Jeśli tak, czy jest Pan jej zwolennikiem?
29.
Czy praca w zespole w Pana ocenie jest łatwiejsza czy trudniejsza od samodzielnej realizacji zadań?
30.
Jak Pan rozumie słowa "przywództwo w grupie"?
31.
Czym jest dla Pana władza - z czym się kojarzy sprawowanie władzy?
32.
Jaka jest różnica między indywidualistą w wykonywaniu zadań a indywidualnym wykonywaniem zadań?
33.
Jakiego szefa wolałby Pan: autokratę, liberała, demokratę?
34.
Gdyby Pan był szefem, to kierowałby Pan, stosując autokratyczny styl kierowania zespołem ludzkim?
35.
Czy woli Pan pracować w instytucji o hierarchicznym zorganizowaniu i dyscyplinie służbowej, czy też odpowiada Panu praca w zespole, w którym panują zasady równości jego członków?

Obszar: Autoprezentacja

1.
Czy mógłby Pan wymienić 3 pozytywne cechy swego charakteru?
2.
Proszę opisać swoje szczególne osiągnięcia.
3.
Co uważa Pan za swoje największe niepowodzenie/porażkę?
4.
Proszę podać 3 cechy, za które jest Pan lubiany.
5.
Jaki cechy charakteru chciałby Pan rozwijać?
6.
Proszę wymienić 5 określeń, które chciałby Pan usłyszeć o sobie od innych?
7.
Proszę opowiedzieć coś o sobie.
8.
Gdyby była taka możliwość, co chciałby Pan zmienić w swoim dotychczasowym życiu?
9.
Dlaczego Panu powinniśmy zaproponować tę pracę?
10.
Proszę wymienić 5 wartości, którymi kieruje się Pan w życiu.
11.
Jak Pan uważa, w jaki sposób policjant może oddziaływać/wpływać na zachowania innych ludzi?
12.
Proszę opisać swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe.
13.
Czy mógłby Pan opisać swoje zainteresowania?
14.
Proszę opowiedzieć, jak lubi Pan spędzać wolny czas?
15.
Jakie działania nie związane z pracą zawodową sprawiają Panu szczególną satysfakcję?
16.
Proszę zareklamować swoją osobę do służby w Policji.
17.
Jakie są Pana marzenia?
18.
Jakie są Pana plany na przyszłość?
19.
Co chciałby Pan osiągnąć w najbliższej przyszłości?
20.
Kto jest dla Pana autorytetem i dlaczego?
21.
Jaki charakter pracy chciałby Pan wykonywać w Policji?
22.
Jakie były Pana najbardziej odpowiedzialne zadania w dotychczasowej pracy?
23.
Co dla Pana oznacza słowo sukces?
24.
Co dla Pana oznacza słowo porażka?
25.
W jaki sposób wykształcenie przygotowało Pana do pracy w Policji?
26.
Dlaczego ubiega się Pan o pracę niezgodną ze swoim wykształceniem?
27.
Jak ocenia Pan swoją kandydaturę na tle innych osób o podobnych kwalifikacjach?
28.
Jakie cechy osobowości są Pana zdaniem niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego? Które z nich Pan posiada?
29.
Jakie Pana działania, jako przyszłego policjanta, mogłyby wpłynąć na wizerunek Policji?
30.
Jak ocenia Pan swoją kandydaturę na tle policjantów, z którymi miał Pan styczność?
31.
Co z dotychczasowych doświadczeń mógłby Pan wykorzystać w służbie w Policji?
32.
Jakie są Pana największe słabości?
33.
Jak Pan reaguje na niepowodzenia?
34.
Jak reaguje Pan na zmiany?
35.
Jak Pan radzi sobie w sytuacji konieczności szybkiego działania?
36.
Co w Pana ocenie sprzyja podejmowaniu trafnych decyzji?
37.
Czy zdaniem Pana służba w Policji to praca w stresie?
38.
Co uznałby Pan za swoje największe osiągnięcie zawodowe?
39.
Co jest dla Pana ważniejsze: zadowolenie z pracy czy awans?
40.
Czy może Pan określić siebie jako osobę odpowiedzialną? Proszę mnie przekonać, iż faktycznie jest Pan taką osobą.
41.
Czy lubi Pan zmiany (w życiu osobistym, w pracy)?
42.
Jakie jest Pana hobby?
43.
Czego Pan nie toleruje u innych osób?
44.
Co Pana drażni/razi w zachowaniu innych osób?
45.
Z czym kojarzy się Panu określenie "stabilizacja życiowa"?

Pytania ogólne:

1.
Czy zgadza się Pan ze stwierdzeniem, że ludzie w swojej karierze dążą głównie do władzy?
2.
Proszę opisać sytuację, która ostatnio Pana zdenerwowała.
3.
W którym roku ukończył Pan studia? Czy potem kontynuował Pan jeszcze naukę?
4.
Kiedy podjął Pan pierwszą pracę?
5.
Czym kierował się Pan, wybierając swoje pierwsze miejsce pracy?
6.
Proszę szczegółowo opisać, na czym polegały Pana zadania w dotychczasowej pracy. Na czym polegała Pana praca?
7.
Co należy do Pana obowiązków w obecnej pracy?
8.
Co jest dla Pana w pracy najbardziej interesujące?
9.
Które czynności w pracy lubi Pan najmniej i dlaczego?
10.
Co zajmuje Panu najwięcej czasu w pracy?
11.
Co Panu daje największe zadowolenie w pracy?
12.
Czy pracował Pan podczas studiów?
13.
Proszę opowiedzieć o trudnej sytuacji, w której się Pan ostatnio znalazł.
14.
Czy lubi się Pan uczyć? Czy uczenie się, Pana zdaniem, to konieczność czy przyjemność?
15.
Jakie warunki muszą być spełnione, aby określił Pan, że lubi Pan swoją pracę?

Uwaga !

Kompetencje dotyczące obszaru nawiązania i podtrzymania kontaktu oraz obszaru poprawności formułowania myśli oceniane są poprzez obserwację kandydata udzielającego odpowiedzi na pytania dotyczące obszarów, z których zadawane są pytania.