Wprowadzenie "Zasad i standardów funkcjonowania komórek techniki kryminalistycznej oraz sprawowania nadzoru nad komórkami techniki kryminalistycznej".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2015.102

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 347
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 4 listopada 2015 r.
w sprawie wprowadzenia "Zasad i standardów funkcjonowania komórek techniki kryminalistycznej oraz sprawowania nadzoru nad komórkami techniki kryminalistycznej"

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.) ustala się co następuje:
§  1.
Określa się "Zasady i standardy funkcjonowania komórek techniki kryminalistycznej oraz sprawowania nadzoru nad komórkami techniki kryminalistycznej", stanowiące załącznik do niniejszej decyzji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Zasady i standardy funkcjonowania komórek techniki kryminalistycznej oraz sprawowania nadzoru nad komórkami techniki kryminalistycznej

Rozdział  1

Organizacja funkcjonowania komórek techniki kryminalistycznej

§  1.
Laboratorium kryminalistyczne KWP/KSP sprawuje merytoryczny nadzór nad komórkami TK na obszarze województwa. Celem nadzoru jest ocena funkcjonowania komórek TK dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, ocena ma służyć również ustaleniu ich zakresu oraz przyczyn i skutków.
§  2.
Zadania w zakresie techniczno-kryminalistycznej obsługi miejsc zdarzeń wykonują technicy kryminalistyki zatrudnieni w komórkach techniki kryminalistycznej, takich jak ogniwa, referaty, zespoły, sekcje, wydziały KSP/KMP/KRP/KPP/KP.
§  3.
Zgodnie § 7 ust. 1 i 3 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50, z późn. zm.) zaleca się dążenie do jednego z dwóch modeli organizacyjnych komórek techniki kryminalistycznej. Przyjęte rozwiązanie zależy od decyzji komendanta wojewódzkiego/Stołecznego Policji.
§  4.
W przypadku KPP/KMP/KRP/KP zatrudniających od 1 do 5 techników kryminalistyki zalecane jest jedno z dwóch rozwiązań:
1)
usytuowanie policjantów w strukturach wydziałów dochodzeniowo-śledczych (kryminalnych) lub w samodzielnych strukturach podległych bezpośrednio komendantom lub zastępcom komendantów KPP/KMP/KRP/KP odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją zadań kryminalnych i łączenie ich w nieetatowe struktury ponadpowiatowe/ponadrejonowe tworzące Międzypowiatowe/ Międzyrejonowe Zespoły Techniki Kryminalistycznej (MZTK) powołane decyzjami komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji;
2)
wprowadzenie Zintegrowanego grafiku służby techniki kryminalistycznej na terenie całego województwa, zatwierdzonego przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, który pozwala dyżurnemu jednostki na wykorzystanie technika kryminalistyki z innego powiatu/rejonu niebędącego w ponadpowiatowych/ponadrejonowych strukturach.
§  5.
Na podstawie § 7 ust. 1 i 3 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50, z późn. zm.) decyzja komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji w sprawie powołania Międzypowiatowego/Międzyrejonowego Zespołu Techniki Kryminalistycznej powinna zawierać w szczególności:
1)
skład zespołu;
2)
obszar działania zespołu;
3)
zakres zadań;
4)
zasady współpracy;
5)
regulacje dotyczące wzajemnych rozliczeń finansowych;
6)
wskazanie osoby nadzorującej pracę zespołu;
7)
okres obowiązywania.
§  6.
1.
W przypadku komórek techniki kryminalistycznych zatrudniających od 6 techników kryminalistyki zaleca się wydzielenie ich z aktualnych struktur wydziałów dochodzeniowo-śledczych (kryminalnych) KSP/KPP/KMP/KRP i funkcjonowanie jako samodzielne struktury podległe bezpośrednio komendantom lub zastępcom komendantów KSP/KPP/KMP/KRP odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją zadań kryminalnych.
2.
W uzasadnionych przypadkach, w związku z ilością obsługiwanych zdarzeń, dopuszcza się samodzielne funkcjonowanie komórek techniki kryminalistycznej w których pełni służbę minimum 5 techników kryminalistyki podległych bezpośrednio komendantowi lub zastępcy komendanta KRP/KMP/KPP odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją zadań kryminalnych.
3.
Technicy kryminalistyki mogą wykonywać także czynności procesowe na zlecenie Centralnego Biura Śledczego Policji.

Rozdział  2

Dobór kandydatów do komórek techniki kryminalistycznej

§  7.
Podczas doboru kandydatów na stanowisko technika kryminalistyki wprowadza się poniższy tryb postępowania zawierającego takie etapy jak:
1)
wymagania formalne dla kandydata na technika kryminalistyki: posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych określonych w kategorii В prawa jazdy. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia służby w celu zapewnienia ciągłości służby;
2)
delegowanie kandydata do komórki techniki kryminalistycznej: kandydat, na okres jednego miesiąca, zostaje delegowany z macierzystej jednostki do komórki techniki kryminalistycznej. Podstawowym celem delegowania jest ocena jego predyspozycji do pracy w technice kryminalistycznej. W tym czasie kandydat musi uczestniczyć w minimum 10 oględzinach zdarzeń. Okres delegowania kończy się przeprowadzeniem z kandydatem rozmowy podsumowującej przez koordynatora ds. techniki kryminalistycznej w obecności opiekuna merytorycznego;
3)
wyznaczenie opiekuna merytorycznego dla kandydata na technika kryminalistyki: osoba wyznaczona na opiekuna merytorycznego kandydata, musi posiadać ukończony kurs specjalistyczny dla techników kryminalistyki oraz posiadać 3 letni staż służby jako technik kryminalistyki. W przypadku braku takiej osoby, kandydata deleguje się do innej uzgodnionej z koordynatorem ds. techniki kryminalistycznej jednostki, w której w ramach komórki TK znajduje się osoba spełniająca powyższy warunek;
4)
zapoznanie delegowanego kandydata z pracą technika kryminalistyki: w ramach komórki TK, do której delegowano kandydata, wyznacza opiekuna merytorycznego, który zapoznaje go z zakresem zadań komórki TK poprzez:
a)
udział w oględzinach miejsc zdarzeń,
b)
udział w innych czynnościach procesowych (np. eksperymenty procesowe, sekcje zwłok itp);
5)
dokumentacja sporządzana w związku z delegowaniem kandydata do komórki techniki kryminalistycznej: kandydat na podstawie udziału w oględzinach miejsc zdarzeń oraz udziału w innych czynnościach procesowych, na bieżąco wypełnia "Arkusz uczestnictwa w oględzinach na miejscach zdarzeń dla kandydata na technika kryminalistyki" oceniany przez opiekuna merytorycznego. W ww. dokumencie w miejscu "Ocena/dane opiekuna", wprowadza się skalę ocen: pozytywna/wątpliwa/negatywna. Wzór arkusza stanowi załącznik nr 1;
6)
pisemna opinia kandydata: na zakończenie okresu delegowania kandydata, opiekun merytoryczny sporządza "Pisemną opinię na temat predyspozycji kandydata na stanowisko technika kryminalistyki";
7)
praktyka w laboratorium kryminalistycznym KWP/KSP: po pozytywnym zaopiniowaniu przez opiekuna merytorycznego wskazane jest, aby kandydat na stanowisko technika kryminalistyki odbył pięciodniową praktykę w laboratorium kryminalistycznym KWP/KSP;
8)
podsumowanie praktyki: rozmowa i sprawdzenie predyspozycji kandydata przez koordynatora ds. techniki kryminalistycznej w obecności opiekuna merytorycznego, w trakcie której przedstawione zostaną spostrzeżenia na temat oceny jego predyspozycji do pracy w komórce TK;
9)
formalne zakończenie okresu delegowania: opiekun merytoryczny sporządzi pisemną ocenę predyspozycji kandydata na stanowisko technika kryminalistyki, która za pośrednictwem naczelnika laboratorium kryminalistycznego KWP/KSP, przekazana zostanie kierownikowi macierzystej jednostki kandydata.

Rozdział  3

Zakres obowiązków techników kryminalistyki

§  8.
Do zakresu obowiązków techników kryminalistyki należy w szczególności:
1)
udział w oględzinach miejsc zdarzeń w ramach zespołów oględzinowych i grup operacyjno-śledczych, a w tym:
a)
ujawnianie i zabezpieczanie śladów kryminalistycznych i dowodów rzeczowych zgodnie z wymogami techniczno-kryminalistycznymi i formalno-procesowymi,
b)
sporządzanie dokumentacji poglądowej (zdjęcia, nagranie video, szkice, plany),
c)
współudział w tworzeniu wersji zdarzeń oraz w typowaniu sprawców przestępstw,
d)
określanie przydatności zabezpieczonych śladów kryminalistycznych i dowodów rzeczowych do badań kryminalistycznych a także pomoc w typowaniu rodzaju materiału porównawczego do badań z zabezpieczonym materiałem dowodowym;
2)
współudział w innych czynnościach procesowych (np. wizja lokalna, eksperyment procesowy, otwarcia zwłok, konfrontacja, przeszukanie);
3)
wykonywanie zdjęć sygnalitycznych, zdjęć dowodów rzeczowych oraz wykonywanie reprodukcji dokumentów;
4)
pomoc przy daktyloskopowaniu osób i zwłok oraz przy pobieraniu materiału porównawczego do badań;
5)
dokumentowanie czynności służbowych w odpowiednich książkach i rejestrach;
6)
udział w doskonaleniu zawodowym z zakresu techniki kryminalistycznej.

Rozdział  4

Ocena pracy komórek techniki kryminalistycznej i techników kryminalistyki

§  9.
Zakres oceny komórki TK obejmuje:
1)
usytuowanie komórki TK w strukturach KMP/KPP/KRP/KP, jej stan etatowy i faktyczny, stan przeszkolenia specjalistycznego policjantów (w odniesieniu do kursu KDTK). Określenie realnych potrzeb szkoleniowych w zakresie kierowania policjantów na pozostałe kursy specjalistyczne. Udział w doskonaleniach lokalnych, warsztatach, konferencjach, ewentualne publikacje;
2)
w jednostkach, w których służba odbywa się w ramach struktur ponadpowiatowych/ponadrejonowych utworzonych decyzją komendanta wojewódzkiego/Stołecznego/Głównego Policji, dokonanie oceny pełnienia służby i wykonywania czynności przez techników kryminalistyki zgodnie z zapisami decyzji;
3)
prowadzenie dokumentacji przez komórkę TK, w szczególności "Rejestru wykonanych czynności przez techników kryminalistyki oraz zabezpieczonych śladów i dowodów rzeczowych" i "Rejestru wykonanych zdjęć sygnalitycznych";
4)
warunki lokalowe, dostępność lub wyposażenie w pojazdy służbowe oraz podstawowy sprzęt techniki kryminalistycznej. Ustalenie braków sprzętowych i materiałowych utrudniających lub uniemożliwiających realizację zadań stawianych przed komórką TK. Stan wyeksploatowania sprzętu. Dbałość o stan techniczny posiadanego sprzętu i specjalistycznego wyposażenia. Składanie bieżącego zapotrzebowania do właściwej komórki zaopatrzeniowej na materiały techniki kryminalistycznej.
§  10.
1.
Udział w czynnościach oględzinowych lub w innych czynnościach procesowo-kryminalistycznych. Jakość oraz wszechstronności zabezpieczonych śladów kryminalistycznych, sporządzonej dokumentacji (wideo, fotografia, szkice, plany). Terminowość i udokumentowany sposób przekazywania dokumentacji poglądowej, szkiców/planów, zabezpieczonego materiału dowodowego (przemieszczenie śladu kryminalistycznego lub jego nośnika w miejsce, w którym będzie możliwość dokonania prawidłowego jego zabezpieczania 1 ). Inne czynności zlecone, ich rodzaj i charakter. Systematyczność, terminowość prowadzonej oraz przekazywanej jednostkom/komórkom dokumentacji, w tym np. odpowiedzi w ramach pomocy prawnej.
2.
Stworzenie warunków całodobowej dostępności do bieżącego użytkowania zmodernizowanych stanowisk do elektronicznej rejestracji osób Live Scan, szczególnie w sytuacji komórki TK funkcjonującej w ramach struktur ponadpowiatowych/ponadrejonowych (umożliwienie dostępu do urządzenia Live Scaner policjantom służby dochodzeniowo-śledczej poprzez wyposażenie ich w klucze dostępu tzw. tokeny, umożliwiające wykonywanie rejestracji daktyloskopijnej). Zwrócenie uwagi na konieczność stworzenia odpowiednich warunków lokalowych do pełnego wykorzystania możliwości technicznych przedmiotowego urządzenia.
§  11.
1.
Procesowe zabezpieczenie śladów - zwrócenie uwagi na prawidłowość sporządzonej dokumentacji procesowo-kryminalistycznej pod względem wymagań przepisów ustawy Kodeks Postępowania Karnego oraz innych aktualnie obowiązujących przepisów. Poprawności zapisów w treści protokołu oględzin oraz metryczkach śladowych odnoszących się do informacji związanych z zabezpieczonymi śladami oraz dowodami rzeczowymi: numeracja śladu, rodzaj i charakterystyka śladu, wymiarowanie, sfotografowanie (zgodnie z zasadami fotografii kryminalistycznej), sposób ujawnienia, metoda zabezpieczenia śladu, warunki atmosferyczne - o ile może mieć to istotne znaczenia dla danego śladu. Zgodność (spójność) informacji zawartych w treści protokołu oględzin, szkicu/planie, metryczce śladu, dokumentacji fotograficznej. Podpisy uczestników czynności procesowej itp.
2.
Techniczne zabezpieczenie śladów - zabezpieczenie musi gwarantować zachowanie pełnej wartości dowodowej śladu, czyli chronić go przed zanieczyszczeniem (kontaminacją), ochraniać jego cechy identyfikacyjne przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych z jednoczesnym spełnieniem wymogu niedopuszczenia do wydostania się z opakowania/worka jakiejkolwiek pobranej/zabezpieczonej substancji. Musi spełniać warunki bezpieczeństwa (pod kątem obowiązujących w tym zakresie procedur BHP) dla osób mających kontakt z materiałem dowodowym/porównawczym od chwili jego zabezpieczenia, w trakcie przechowywania, do momentu przeprowadzenia badań laboratoryjnych.
§  12.
1.
Celem oceny pracy komórki TK jest wzmożenie nadzoru nad jej pracą, a także bieżące monitorowanie zaopatrzenia w sprzęt i materiały kryminalistyczne jak również monitorowanie sposobu i poziomu realizacji zadań przez techników kryminalistyki.
2.
Ocena powinna być przeprowadzana minimum raz na trzy lata na podstawie rocznego planu oceny sporządzanego przez koordynatora ds. techniki kryminalistycznej zaakceptowanego przez naczelnika laboratorium kryminalistycznego KWP/KSP i zatwierdzonego przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.
§  13.
Przy opracowaniu rocznego planu oceny uwzględnia się:
1)
wyniki wcześniejszych ocen pracy, przede wszystkim realizacji wniosków zawartych w sprawozdaniach z oceny za poprzedni okres;
2)
informacje pochodzące między innymi z jednostek i komórek organizacyjnych Policji, prokuratur, sądów, od biegłych z laboratorium kryminalistycznego dostrzegających nieprawidłowości w zabezpieczaniu śladów kryminalistycznych, ze sporządzanej dokumentacji stanowiącej załączniki do protokołu czynności procesowej, tj. szkiców, planów, dokumentacji poglądowej.
§  14.
Roczny plan oceny określa w szczególności:
1)
nazwę podlegającej ocenie komórki TK umiejscowionej w strukturze KSP/KMP/KRP/KPP/KP;
2)
zaplanowany termin przeprowadzenia oceny pracy;
3)
przedmiot i okres objęty oceną;
4)
wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia oceny;
5)
organizację i harmonogram przeprowadzenia oceny pracy.
§  15.
Naczelnik laboratorium kryminalistycznym KWP/KSP powinien poinformować pisemnie kierownika jednostki organizacyjnej Policji o planowanej ocenie pracy komórki TK nie później niż dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem oceny. Informacja ta powinna zawierać: termin, zakres oceny, skład zespołu oceniającego, polecenie przygotowania akt postępowań przygotowawczych prowadzonych przez ocenianą jednostkę, w których dokonywane były oględziny z udziałem technika kryminalistyki. Dobór akt oceny pracy powinien obejmować do trzech postępowań przygotowawczych na jednego technika - tak aby w okresie 3 lat rotacyjnie ocenić pracę każdego z techników kryminalistyki. Zakresem oceny należy objąć również postępowania w sprawach wypadków drogowych.
§  16.
Wskazanym jest aby przewodniczącym zespołu przeprowadzającego ocenę pracy był wojewódzki koordynator ds. techniki kryminalistycznej, a w skład zespołu wchodzić policjanci/pracownicy cywilni laboratorium kryminalistycznym KWP/KSP wyznaczeni przez naczelnika laboratorium kryminalistycznego KWP/KSP. Naczelnik laboratorium kryminalistycznego KWP/KSP odpowiedzialny jest za wyznaczenie do składu zespołu oceniającego osób posiadających wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzenia oceny pracy zgodnie z przyjętym planem lub zakresem oceny.
§  17.
Przewodniczący zespołu, każdorazowo po przeprowadzonej ocenie w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia oceny, sporządza sprawozdanie z oceny pracy komórki TK. Sprawozdanie powinno zawierać ocenę pracy komórki TK, wnioski ze wskazaniem nieprawidłowości dotyczących ocenianych obszarów oraz zalecenia. Ocena procesowego i technicznego zabezpieczenia śladów prowadzona jest na podstawie Karty oceny stanowiącej załącznik do planu oceny.
§  18.
Przewodniczący zespołu niezwłocznie przekazuje sprawozdanie za pośrednictwem naczelnika laboratorium kryminalistycznego KWP/KSP do zapoznania komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji lub jego zastępcy ds. kryminalnych, a następnie przesyła kierownikowi jednostki organizacyjnej Policji poddanej ocenie. W przypadku istotnych uwag w sprawozdaniu powinny znaleźć się zapisy określające terminy reakcji odniesienia się do nich, kierownika komórki poddanej ocenie.
§  19.
Kierownik jednostki organizacyjnej Policji poddanej ocenie odnosi się do wniosków i uwag zawartych w sprawozdaniu oraz poinformować naczelnika laboratorium kryminalistycznego KWP/KSP o sposobie reakcji na nie. Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP/KSP ma prawo zażądać w każdej chwili informacji o stanie realizacji wniosków zawartych w sprawozdaniu.
§  20.
Ocena konkretnej jednostki zarządzana może być w związku z uwagami przekazywanymi koordynatorowi ds. techniki kryminalistycznej w szczególności przez sądy, prokuratury, dotyczącymi nieprawidłowości technicznego lub procesowego zabezpieczenia śladów, sporządzonej dokumentacji stanowiącej załączniki do protokołu czynności procesowej (tj. szkic, plan, dokumentacja poglądowa), wyposażenia komórki TK, wypracowanych nadgodzin itp. Zarządzenie doraźnej oceny następuje na pisemny wniosek koordynatora ds. techniki kryminalistycznej, zatwierdzony przez naczelnika laboratorium kryminalistycznego KWP/KSP. We wniosku należy wskazać zgłaszane uwagi - nieprawidłowości. Podstawowym zadaniem oceny doraźnej jest zweryfikowanie zgłoszonych nieprawidłowości.
§  21.
Na podstawie wniosku dyrektor CLKP może powołać zespół do przeprowadzenia doraźnej oceny pracy komórki TK w skład którego powinien wejść właściwy wojewódzki koordynator ds. techniki kryminalistycznej oraz przedstawiciel Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji i CLKP. Wzór Karty oceny dokumentacji wykonanej na miejscu oględzin / czynności procesowo-kryminalistycznych stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

Rozdział  5

Zakres obowiązków wojewódzkich koordynatorów ds. techniki kryminalistycznej

§  22.
Zakres obowiązków wojewódzkich koordynatorów ds. techniki kryminalistycznej określa właściwy komendant wojewódzki (Stołecznego) Policji w drodze decyzji.
§  23.
Do zakresu obowiązków wojewódzkich koordynatorów ds. techniki kryminalistycznej należy w szczególności:
1)
sporządzanie rocznych planów oceny techniki kryminalistycznej na obszarze województwa;
2)
przeprowadzanie okresowych ocen pracy w obszarze zadań realizowanych przez komórki techniki kryminalistycznej KSP/KMP/KPP/KRP/KP dotyczących nadzoru merytorycznego nad pracą techników kryminalistyki na obszarze województwa;
3)
współpraca z Pełnomocnikiem Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki, biegłymi macierzystego laboratorium kryminalistycznego KWP/KSP w obszarze opracowywania i wdrażania standardów wyposażenia komórek techniki kryminalistycznej;
4)
współpraca z Pełnomocnikiem Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji ds. Techników Kryminalistyki w zakresie opracowywania planów i prowadzenia doskonalenia zawodowego dla techników kryminalistyki na obszarze województwa;
5)
analiza zestawień statystycznych, dotyczących działalności i wyników pracy komórek techniki kryminalistycznej;
6)
ocena jakości i prawidłowości wykonywania zadań techniczno-kryminalistycznych przez techników kryminalistyki;
7)
ocena predyspozycji kandydatów na techników kryminalistyki oraz współpraca z jednostkami przy kwalifikowaniu funkcjonariuszy do pełnienia służby w komórkach techniki kryminalistycznej;
8)
współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie popularyzowania kryminalistyki;
9)
podnoszenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z różnych dziedzin kryminalistyki;
10)
prowadzenie rejestru techników kryminalistyki oraz kandydatów na techników kryminalistyki macierzystego województwa;
11)
udział i koordynacja pracy techników kryminalistyki w oględzinach miejsc poważnych zdarzeń.
§  24.
Wojewódzki koordynator ds. techniki kryminalistycznej powinien podlegać bezpośrednio naczelnikowi macierzystego laboratorium kryminalistycznego KWP/KSP. Każde laboratorium kryminalistyczne KWP/KSP ma możliwość poszerzenia powyższego zakresu obowiązków koordynatora w zależności od własnych potrzeb.

Załącznik Nr  1

WZÓR

Arkusz uczestnictwa w oględzinach na miejscach zdarzeń dla kandydata na technika kryminalistyki

Lp.Data,

godzina

Rodzaj zdarzenia /

charakter czynności

Ocena/

dane opiekuna

Udział w zabezpieczeniu śladów/ wykonanych czynnościachUwagi
123456
Stopień Imię i Nazwisko ..................................................................................................

Załącznik Nr  2

WZÓR

KARTA OCENY

dokumentacji wykonanej na miejscu oględzin / czynności procesowo-kryminalistycznych
Nr sprawyRSD-
Rodzaj czynności procesowo - kryminalistycznych
Data i miejsce prowadzenia czynności procesowo - kryminalistycznych
Dane technika/techników kryminalistyki wykonujących czynności techniczne
l.

p

Przedmiot oceny1 (zaliczone)0 (niezaliczone)Uwagi
1PROTOKÓŁ OGLĘDZIN
Określenie zakresu czynności wykonywanych przez specjalistę (technika kryminalistyki)Ścisłe wskazanie czynności technicznych wykonywanych przez technika kryminalistyki lub każdego z techników obecnych na miejscu czynności procesowej.
Podpisy uczestnikówPodpis technika lub techników uczestniczących w czynności procesowej.
2ŚLAD KRYMINALISTYCZNY
Procesowy opisProcesowe zabezpieczenie śladu - opis śladu w protokole oględzin.
Oznaczenie śladuOznaczenie ujawnionych śladów kolejno numerami od 1, stosując cyfry arabskie, zwłok ludzkich nie numerujemy, chyba, że znaleziono więcej niż jedne zwłoki, lub gdy zwłoki zostały rozkawałkowane oznaczamy je literami alfabetu łacińskiego (Wytyczne Nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów (Dz. Urz. KGP poz. 7, z 2013 r. poz. 14 oraz z 2014 r. poz. 116, poz. 59, z 59)). W przypadku zdarzeń obejmujących duży obszar, w terenie otwartym, przy dużej liczbie zwłok i szczątków ludzkich zgodnie z Metodyką oględzin miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym i katastrof oraz identyfikacji ciał ofiar przy zwłokach i szczątkach umieszcza się słupek z numerem).
Zastosowana metoda,

zwymiarowanie umiejscowienia śladu

Szczegółowy opis umiejscowienia śladu w odniesieniu do SPO, SLO oraz zastosowanej metody ujawnienia śladu.
Charakterystyka śladuCechy identyfikacyjne, właściwości śladu, szczegółowy opis śladu, podanie wymiarów śladu.
Techniczne zabezpieczenie śladuDokładny opis sposobu zabezpieczenia śladu ze wskazaniem metody zabezpieczenia(wykonanie odlewu, przeniesienie śladu na folię, zebranie z podłożem, zebranie śladu z podłoża.
Fotografia śladu - jako sposób jedynego technicznego zabezpieczeniaPrawidłowe sfotografowanie śladu ze skalówką i numerem oraz z zachowaniem zasad fotografii kryminalistycznej.
3METRYCZKA ŚLADUSpójność w zakresie rodzaju, przedmiotu, miejsca i czasu czynności procesowej z protokołem oględzin.
Sposób i miejsce ujawnienia śladuOpis miejsca ujawnienia śladu i zastosowanej metody ujawnienia śladu.
Charakterystyka śladuCechy identyfikacyjne, właściwości śladu, szczegółowy opis śladu, podanie wymiarów śladu.
Techniczne zabezpieczenie śladuDokładny opis sposobu zabezpieczenia technicznego śladu ze wskazaniem metody zabezpieczenia(wykonanie odlewu, przeniesienie śladu na folię, zebranie z podłożem, zebranie śladu z podłoża.
Podpisy uczestnikówImię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej zabezpieczenia, świadka oraz prowadzącego czynność.
4DOKUMENTACJA POGLĄDOWA /wykonywana fakultatywnie/Spójność w zakresie rodzaju przedmiotu, miejsca i czasu czynności procesowej zgodnie z protokołem oględzin.
Prawidłowość wykonanej dokumentacjiFotograficzne utrwalenie zastanej sytuacji oraz ujawnionych śladów. Zdjęcia orientacyjne, sytuacyjne, fragmentaryczne, zdjęcia śladów i przedmiotów z zachowaniem zasad fotografii kryminalistycznej
Opisy zdjęćPoprawność i spójność opisów w dokumentacji poglądowej z protokołem oględzin, szkicem. Legenda do zdjęć zapisanych w formie elektronicznej.
Metryka identyfikacyjna nośnikaPrawidłowe wypełnienie metryki stanowiącej załącznik do rozporządzenia MS z dnia 14 września 2012 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobu przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów r., wygenerowanie i załączenie sumy kontrolnej.
Dane identyfikujące urządzenie rejestrujące obraz, dźwiękNazwa i numer aparatu fotograficznego, nazwa, rodzaj i numer obiektywu, nazwa i numer kamery.
5SZKICSpójność w zakresie rodzaju, przedmiotu, miejsca i czasu czynności procesowej z protokołem oględzin.
TytułOgólny, szczegółowy oraz wskazanie czynności procesowej, której dotyczy.
Określenie kierunku PN
Wyznaczenia SPO, SLO
Legenda
Czytelność i poprawność szkicuZachowanie ogólnych proporcji przedmiotów i miejsca zdarzenia, sporządzany trwałym środkiem kryjącym.
PodpisyPodpisy wszystkich uczestników czynności procesowej ze wskazaniem osoby, która sporządziła szkic.
6PLANSpójność w zakresie rodzaju, przedmiotu, miejsca i czasu czynności procesowej z protokołem oględzin. Plan sporządza się na podstawie szkicu.
Tytuł
Czytelność i poprawność planuZgodnie z decyzja nr 13 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia do użytku zestawu zasadniczych umówionych znaków operacyjnych właściwych dla komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji" (Dz. Urz. MSWiA z 2008 r. nr 5, poz. 16 ze zmianami).
Skala
Legenda
Określenie kierunku PN
Podpis osoby sporządzającej
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW
PRZYDATNOŚĆ ZABEZPIECZONYCH ŚLADÓW KRYMINALISTYCZNYCH
Dalsze możliwości wykorzystania zabezpieczonych śladów w postępowaniu0-10W oparciu o metodę ujawnienia i jego techniczne zabezpieczenie, ponieważ nie wszystkie ślady poddaje się badaniom
Uwagi, spostrzeżenia:
DODATKOWE UWAGI I SPOSTRZEŻENIA

Ocena możliwości zabezpieczenia innych śladów w oparciu o dostępny materiał - protokół oględzin, dokumentacja poglądowa, szkice, plany.

...........................................................................................
SPORZĄDZIŁ (stopień, imię i nazwisko, jednostka)
1 Wytyczne Nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów (Dz. Urz. KGP poz. 7, z 2013 r. poz. 14 oraz z 2014 r. poz. 116, poz. 59, z 59): § 46.7. "W razie braku możliwości dokonania prawidłowego zabezpieczenia techniczno-kryminalistycznego ujawnionego śladu kryminalistycznego lub jego nośnika albo ujawnienia i zabezpieczenia śladu kryminalistycznego z nośnika zgodnie z wymogami technicznymi, specjalista przemieszcza ślad kryminalistyczny lub jego nośnik w miejsce, w którym będzie możliwość dokonania prawidłowego jego zabezpieczania. Przemieszczenie śladu kryminalistycznego lub jego nośnika dokumentuje się w protokole oględzin. Zabezpieczenia śladu kryminalistycznego lub jego nośnika albo ujawnienia i zabezpieczenia śladu kryminalistycznego z nośnika specjalista dokonuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny odstąpienia podczas oględzin, po czym ślad kryminalistyczny lub jego nośnik za pokwitowaniem przekazuje do komórki prowadzącej postępowanie albo prokuratorowi, jeśli prokurator dokonywał oględzin."