Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1989.10.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1989 r.

ZARZĄDZENIE Nr 74
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 listopada 1989 r.
w sprawie wprowadzenia wzoru rozliczenia wypłat wynagrodzeń i kwoty przekroczenia tych wynagrodzeń w IV kwartale 1989 r.

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 31 lipca 1989 r. o podwyższeniu wynagrodzeń za pracę i dochodów rolniczych w związku ze zmianami cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w 1989 r. (Dz. U. Nr 48, poz. 261 i Nr 56, poz. 330) zarządza się, co następuje:
§  1. Wprowadza się wzór rozliczenia wypłat wynagrodzeń i kwoty przekroczenia tych wynagrodzeń w IV kwartale 1989 r. wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Wzór rozliczenia, stanowiący załącznik do zarządzenia, wypełniają oraz odprowadzają należne kwoty do budżetu centralnego, na rachunek właściwych urzędów skarbowych:
1) zakłady pracy będące podatnikami podatku dochodowego od nadwyżek wynagrodzeń, o których mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 3, poz. 12 i Nr 54, poz. 320) zwane dalej jednostkami gospodarczymi,
2) jednostki gospodarcze zwolnione od podatku dochodowego od nadwyżek wynagrodzeń decyzjami Ministra Finansów wydanymi na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176 i Nr 35, poz. 192),
3) jednostki gospodarcze objęte eksperymentami gospodarczymi wprowadzonymi na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o niektórych warunkach konsolidacji gospodarki narodowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 10, poz. 57).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1989 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

rozliczenia wypłat wynagrodzeń i kwoty przekroczenia tych wynagrodzeń w IV kwartale 1989 r.
TreśćWierszJednostka miaryKwota (wielkość)
1234
Kwota wynagrodzeń obciążających koszty września 1989 r.01tys. zł
Kwota wypłat wynagrodzeń za III kwartał 1989 r. ustalona zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy02tys. zł
Suma kwot z wiersza 01 i 0203tys. zł
Kwota z tytułu wzrostu cen artykułów konsumpcyjnych w październiku 1989 r. (wiersz 03 x wskaźnik wzrost cen w październiku x 08)04tys. zł
Kwota z tytułu wzrostu cen artykułów konsumpcyjnych w listopadzie i grudniu 1989 r.

(wiersz 03 x wskaźnik wzrostu cen w listopadzie i grudniu x 08)

05tys. zł
Niewykorzystana część normy w IV kwartale 1989 r.06tys. zł
Kwota stanowiąca podstawę ustalenia przekroczenia wynagrodzeń w IV kwartale 1989 r.

(wiersz 03 x 3 + wiersz 04 x 2 + wiersz 05 + wiersz 06)

07tys. zł
Kwota wynagrodzeń obciążających koszty IV kwartału 1989 r.08tys. zł
Kwota przekroczenia

(wiersz 08 - wiersz 07)

09tys. zł
Procentowy wskaźnik przekroczenia

wiersz 09 x 100%/wiersz 07

10%
Przeciętne zatrudnienie w IV kwartale w jednostce gospodarczej liczone wg metodologii GUS

(październik + listopad + grudzień) : 3

11osoby
Kwota wynagrodzeń IV kwartału w jednostce gospodarczej z tytułu umowy o pracę liczona wg metodologii GUS bez nagród z zysku12tys. zł
Przeciętne wynagrodzenie w jednostce gospodarczej w IV kwartale

(wiersz 12 : wiersz 11) : 3

13
Przeciętne wynagrodzenie w 5-ciu działach gospodarki narodowej za październik i listopad wg danych GUS

(październik + listopad) : 2

14
Procentowy stosunek kwot z wiersza 13 do wiersza 1415%
Należna kwota wpłaty do budżetu16tys. zł
Kwota wpłaconej zaliczki na 28-go grudnia17tys. zł
Różnica do uiszczenia

(wiersz 16 - wiersz 17)

18tys. zł
Różnica stanowiąca nadpłatę (do zwrotu)

wiersz 17 - wiersz 16

19tys. zł

............., dnia ..........

Imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby odpowiadającej

za prawidłowe obliczenie obciążeń

Podpisy

osób reprezentujących

podatnika

Objaśnienia:

Wiersz 01 - Kwota wynagrodzeń obciążających koszty września 1989 r. ustalona na podstawie ewidencji księgowej, z tym że:

1) premię kwartalną za III kwartał przyjmuje się w wysokości 1/3 wypłaconej kwoty za ten kwartał bez względu na termin wypłaty,
2) kwotę wynagrodzeń ustaloną na podstawie ewidencji księgowej z uwzględnieniem pkt 1 powiększa się o dodatki za wzrost cen artykułów żywnościowych w kwocie 23.700 zł na jednego pracownika wypłaconej w październiku za wrzesień zgodnie z odrębnymi przepisami,
3) jednostki gospodarcze, w których w IV kwartale nastąpił wzrost zatrudnienia z tytułu sezonowości produkcji lub usług oraz z tytułu uruchomienia nowych wydziałów, działów i innych organizacyjnie i ewidencyjnie wydzielonych obiektów produkcyjnych lub usługowych, kwotę wynagrodzeń obciążających koszty września przyjmują jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego z uwzględnienia pkt 1 i 2 i przeciętnej liczby zatrudnionych w IV kwartale.

Wiersz 02 - Kwota wynagrodzeń za III kwartał 1989 r. ustalona zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 31 lipca 1989 r. o podwyższeniu wynagrodzeń za pracę i dochodów rolniczych w związku ze zmianami cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w 1989 r. (Dz. U. Nr 48, poz. 261 i Nr 56, poz. 330).

Jest to suma kwot indeksacji wyrównawczej za III kwartał poszczególnych pracowników.

Wiersz 06 - Wypełniają jednostki gospodarcze, w których norma wynagrodzeń za 1989 r. wykazana w wierszu 31 lub 44 deklaracji - zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w 1989 r. jest wyższa od kwoty wykazanej w wierszu 45 za 1989 r. tej deklaracji. Jest to różnica wiersza 31 lub 44 i wiersza 45 tej deklaracji.

Wiersz 11 - Dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia nie obejmują osób wykonujących pracę nakładczą, agentów i uczniów.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie za październik, listopad i grudzień ustala się wg metodologii GUS w przeliczeniu na pełne etaty.

Wiersz 12 - Suma wynagrodzeń:

1) osobowych po wyeliminowaniu wynagrodzeń za pracę nakładczą,
2) honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników, np. dziennikarzom, realizatorom filmów, programów radiowych i telewizyjnych - za pracę wynikającą z umowy o pracę.

Wiersz 16 - Jednostki gospodarcze, w których procentowy stosunek kwoty przeciętnych wynagrodzeń (poziom wynagrodzeń) w wierszu 14 wynosi do 50%, wykazują 50% kwoty z wiersza 09.

Jednostki gospodarcze, w których procentowy stosunek kwoty przeciętnych wynagrodzeń (poziom wynagrodzeń) w wierszu 14 wynosi od 50% do 100%, wykazują 75% kwoty z wiersza 09.

Pozostałe jednostki gospodarcze, w których:

1) procentowy wskaźnik przekroczenia w wierszu 10 wynosi do 20% wykazują 100% kwoty z wiersza 09,
2) procentowy wskaźnik przekroczenia w wierszu 10 wynosi powyżej 20%, wykazują 200% kwoty z wiersza 09.

Uwaga:

Wzoru rozliczenia stanowiącego załącznik do zarządzenia nie wypełniają oraz wpłaty obciążenia na rzecz budżetu centralnego nie dokonują jednostki gospodarcze powstałe po dniu 30 września 1989 r.