Wprowadzenie wytycznych pod nazwą "Zasady użytkowania lasu" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2019.12.139

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 66
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 7 listopada 2019 r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych pod nazwą "Zasady użytkowania lasu" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych

ZM.7603.13.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  (zwanego dalej Statutem) - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego § 8 ust. 1 pkt 1 3  ww. Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - zarządzam, co następuje:

§  1. 
1. 
Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych wytyczne pod nazwą "Zasady użytkowania lasu", stanowiące dokument ramowy w zakresie użytkowania lasu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. (Załącznika nie drukujemy - przyp. red.).
2. 
Dokument pn. "Zasady użytkowania lasu" ma również charakter informacyjno-interpretacyjny i może być uzupełniany innymi regulacjami wg aktualnych potrzeb użytkowania lasu.
§  2. 
Traci moc Zarządzenie nr 35 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania drzewostanów siecią szlaków operacyjnych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak: OR.5113.1.2016).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki leśnej w lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe.