Wprowadzenie "Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu ustanawiania świąt wojskowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2022.168

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 października 2022 r.

DECYZJA Nr 145/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 października 2022 r.
w sprawie wprowadzenia "Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu ustanawiania świąt wojskowych wSiłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 2 pkt 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725), ustala się, co następuje:
§  1. 
Wprowadza się do stosowania "Wytyczne Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu ustanawiania świąt wojskowych wSiłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej", stanowiące załącznik do decyzji.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Wytyczne Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu ustanawiania świąt wojskowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Mając na uwadze konieczność ujednolicenia zasad oraz zapewnienie właściwego trybu ustanawiania świąt wojskowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "Siłami Zbrojnymi", zaleca się stosowanie następującej procedury:
1.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725), w rodzajach Sił Zbrojnych, wojsk i służb, w jednostkach wojskowych i ich związkach organizacyjnych Minister Obrony Narodowej może ustanawiać inne niż Święto Wojska Polskiego święta wojskowe.
2.
Z wnioskiem w sprawie ustanowienia święta wojskowego w rodzajach Sił Zbrojnych, wojsk i służb występuje Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego lub dowódca rodzajów Sił Zbrojnych (równorzędny) zgodnie z właściwością.
3.
Z inicjatywą ustanowienia świąt wojskowych jednostek wojskowych i ich związków organizacyjnych do dowódcy jednostki wojskowej lub jej związku organizacyjnego występują organy przedstawicielskie żołnierzy zawodowych poszczególnych korpusów kadry zawodowej.
4.
Z wnioskiem w sprawie ustanowienia święta wojskowego jednostki wojskowej lub jej związku organizacyjnego występuje dowódca jednostki wojskowej lub jej związku organizacyjnego.
5.
Proponowana data święta wojskowego powinna odnosić się do ważnych wydarzeń związanych z historią lub tradycjami orężnymi dziedziczonymi przez rodzaje Sił Zbrojnych, wojsk i służb, jednostki wojskowe i ich związki organizacyjne (np. sformowanie jednostki wojskowej, wręczenie sztandaru, święto historycznej jednostki wojskowej, zwycięska bitwa itp.).
6.
Wniosek należy przesłać drogą służbową do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw tradycji orężnych poprzez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który opiniuje wniosek.
7.
Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw tradycji orężnych powinien uzyskać opinię Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych Ministerstwa Obrony Narodowej.
8.
Wnioski zaopiniowane pozytywnie przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Komisję Historyczną do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych Ministerstwa Obrony Narodowej dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej

właściwej do spraw tradycji orężnych przedstawia do akceptacji Ministrowi Obrony Narodowej.

9.
W przypadku akceptacji wniosku, Minister Obrony Narodowej wydaje decyzję o ustanowieniu święta wojskowego, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
10.
Wnioski zaopiniowane negatywnie oraz niespełniające wymagań określonych w przedmiotowych wytycznych dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw tradycji orężnych zwraca wnioskodawcom.