Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.341

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 września 2012 r.

DECYZJA Nr 261/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 września 2012 r.
w sprawie wprowadzenia Wojskowej Odznaki Strzeleckiej

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 33 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690, z 2010 r. Nr 24, poz. 122 oraz z 2012 r. poz. 152) i z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się Wojskową Odznakę Strzelecką, zwaną dalej "odznaką".
2. Zatwierdza się :
1) wzory odznaki, stanowiące załączniki Nr 1a - 1c do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 a

WZÓR GRAFICZNY WOJSKOWEJ ODZNAKI STRZELECKIEJ I STOPNIA (ZŁOTEJ)

ZAŁĄCZNIK Nr  1 b

WZÓR GRAFICZNY WOJSKOWEJ ODZNAKI STRZELECKIEJ II STOPNIA (SREBRNEJ)

ZAŁĄCZNIK Nr  1 c

WZÓR GRAFICZNY WOJSKOWEJ ODZNAKI STRZELECKIEJ III STOPNIA (BRĄZOWEJ)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI WOJSKOWEJ ODZNAKI STRZELECKIEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN NADAWANIA WOJSKOWEJ ODZNAKI STRZELECKIEJ

1. "Wojskowa Odznaka Strzelecka", zwana dalej "WOS" lub "odznaką", ma na celu popularyzowanie i podnoszenie umiejętności strzeleckich wśród żołnierzy.

Odznakę nadaje się za osiągnięcie wysokiego poziomu sprawności strzeleckiej.

2. "Wojskową Odznakę Strzelecką" uzyskuje: żołnierz, który systematycznie osiąga

w strzelaniach z broni strzeleckiej - dobre i bardzo dobre wyniki oraz w strzelaniach kwalifikacyjnych spełnił warunki określone niniejszym regulaminem: III stopnia - brązową II - srebrną i I - złotą.

3. WOS III stopnia przyznaje się żołnierzom, którzy w ciągu co najmniej trzech miesięcy wszystkie strzelania z broni strzeleckiej przewidziane programem szkolenia (w tym także strzelania powtarzane), wykonywali na ocenę średnią nie niższą niż dobrą (4,00) oraz w strzelaniu kwalifikacyjnym z 5,6 mm karabinka sportowego (7,62 mm lub 5,56 mm karabinka) lub z pistoletu maszynowego/wojskowego* - uzyskali co najmniej 75 punktów.
4. WOS II stopnia przyznaje się żołnierzom, którzy posiadają odznakę III stopnia i w ciągu co najmniej dwóch miesięcy od jej otrzymania wszystkie strzelania

z broni strzeleckiej przewidziane programem szkolenia (w tym także strzelania powtarzane), wykonywali na ocenę średnią nie niższą niż dobrą (4,00) oraz w strzelaniu kwalifikacyjnym z 5,6 mm karabinka sportowego (7,62 mm lub 5,56 mm karabinka) lub z pistoletu maszynowego/wojskowego* - uzyskali co najmniej 80 punktów.

5. WOS I stopnia przyznaje się żołnierzom, którzy posiadają odznakę II stopnia i w ciągu co najmniej dwóch miesięcy od jej otrzymania wszystkie strzelania z broni strzeleckiej przewidziane programem szkolenia (w tym także strzelania powtarzane), wykonywali na ocenę średnią nie niższą niż dobrą (4,00) oraz w strzelaniu kwalifikacyjnym z 5,6 mm karabinka sportowego (7,62 mm lub 5,56 mm karabinka) lub z pistoletu maszynowego/wojskowego* - uzyskali co najmniej 85 punktów.
6. Żołnierzy, którym przyznano WOS II i I stopnia wyróżnia się nagrodą.
7. W celu przyznania WOS III i II stopnia strzelania kwalifikacyjne prowadzi się na szczeblu jednostki wojskowej (WOS I stopnie - na szczeblu ZT) w terminach stosownych do potrzeb. Uzyskane podczas strzelania kwalifikacyjnego wyniki są ewidencjonowane na liście strzelań.
8. Odznakę wręcza się wraz z legitymacją na uroczystej zbiórce lub przy okazji innej uroczystości. Nazwiska i stopnie wojskowe żołnierzy, którym wręczono WOS, ogłasza się w rozkazie dziennym jednostki wojskowej.
9. WOS nosi się zgodnie z przepisami ubiorczymi żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
10. WARUNKI STRZELAŃ KWALIFIKACYJNYCH:

Strzelanie kwalifikacyjne z 5,6 mm karabinka sportowego

Odległość strzelania - 50 m

Cel - tarcza sportowa 162/122 mm (TS-1)

Liczba strzałów - 3 strzały próbne i 10 ocenianych

Czas strzelania - 15 minut

Postawa: - leżąca z wykorzystaniem podpórki.

Strzelanie kwalifikacyjne z 5,56/ 7,62 mm karabinka (pistoletu maszynowego)

Odległość strzelania - 100 m (75 m dla pistoletów maszynowych)

Cel - popiersie z pierścieniami (figura bojowa 23p)

Liczba strzałów - 3 strzały próbne i 10 ocenianych

Czas strzelania - 15 minut

Postawa: - leżąca z wykorzystaniem podpórki.

Strzelanie kwalifikacyjne z pistoletu wojskowego

Odległość strzelania - 25 m

Cel - tarcza sportowa 500/200 mm (TS-4)

Liczba strzałów - 3 strzały próbne i 10 ocenianych

Czas strzelania - 12 minut

Postawa - stojąca z wolnej ręki lub oburącz.

Wyniki niezbędne do zdobycia WOS

III stopnia - 75 punktów;

II stopnia - 80 punktów;

I stopnia - 85 punktów.

UWAGA:

Oceniając strzelanie do figury bojowej z pierścieniami, zalicza się bezpośrednie trafienia (przestrzelina, która trafiła w pierścień liczy się na korzyść strzelającego).

______

* dotyczy tylko żołnierzy uzbrojonych w tę broń